na_ytto_kuva_2016-09-07_kello_19-34-27

Liikuntafysiologiaa ammattilaisille

Fitra on suomentanut liikunnan ammattilaisille suunnatun liikuntafysiologian perusteoksen ”EuropeActive’s foundations for exercise professionals”. Toimitustyön ovat tehneet Ari Langinkoski ja Jani Lappalainen. Hyvää jälkeä ovat pojat saaneet aikaiseksi!

Brysselissä sijaitseva EuropeActive on alan johtava voittoa tavoittelematon järjestö, joka edustaa koko Euroopan terveys- ja kuntoliikuntasektoria EU-tasolla. Se edistää parhaita käytäntöjä ohjeistuksessa ja koulutuksessa. Tavoitteena on parantaa palvelun laatua ja
asiakkaiden liikuntakokemuksia ja -tuloksia. Tämän järjestön tuottama opus on nyt sitten suomennettu.

Liikuntafysiologian perusteet on kattava hakuteos niiden perustaitojen ja -tietojen hankkimiseksi, joita liikunta-alan ammattilainen tarvitsee. Kirja käsittelee liikkumisen anatomiaa & fysiologiaa, liikunnan vaikutustapoja & annostelua; fyysistä aktiivisuutta, terveyttä & turvallisuutta, unohtamatta liikunnan ammattilaisen roolia ja ihmisten harjoittelutekniikkaa.

Kirja vastaa varsin perusteellisesti tähän kysymykseen:

Mitä terveys- ja kuntoliikunnan tai kilpaurheilun parissa työskentelevän ammattilaisen, tai hieman syvällisempää ymmärrystä kaipaavan kuntoilijan, täytyy vähintään tietää ja ymmärtää liikkuvan ihmisen fysiologiasta?

Anatomiaosiossa luen, että ihmisen luusto on monimutkainen järjestelmä, joka koostuu erilaisista luista ja nivelistä. Luusto mahdollistaa liikkumisen käyttäen luita eräänlaisena vipujärjestelmänä, jota hermo-lihasjärjestelmä hallinnoi. Vähemmän tunnettua on ehkä se, että luusto myös suojaa elimistön tärkeimpiä elimiä.

Lihaksisto on erillinen ja järjestäytynyt kudostyyppi, jonka keskeinen tarkoitus on muuntaa kemiallista energiaa mekaaniseksi energiaksi ja mahdollistaa liikkuminen ja tärkeät elintoiminnot. Tämä selitetään kirjassa siten, että luustolihas tahdonalaisesti liikkuu ja on säädeltävissä. Hermostosta saapuvien supistumiskäskyjen perusteella luustolihassyiden sarkomeereissä tuotetaan vaihtelevansuuruisia vetäviä voimia. Nämä voimat välittyvät lihassolujen seinämien kautta jänteisiin ja edelleen luihin, joihin jänteet ovat kiinnittyneet. Tämä sitten johtaa vetojännitykseen lihasten ja luiden välillä, ja jos ulkoinen vastus voitetaan, myös liikkeen tuottaminen on mahdollista. Kaikki lihassolut alatyyppeineen ovat kykeneviä vahvistumaan ja kasvamaan kokoa (hypertrofia) esimerkiksi säännöllisen liikuntaharjoittelun seurauksena. Nyt tiedät miten liike syntyy!

Hieman enemmän yksityiskohtia peliin! Ravinnosta saatava kemiallinen energia muunnetaan mekaaniseksi energiaksi lihasten avulla. Lihasten supistumiskäsky tulee keskushermostosta liikeaivokuorelta (kiehtovaa!) ja liikkeen aikana lihasten reseptorit (lihaskäämit ja Golgin jänne-elin) antavat palautetta lihasten toiminnasta ääreishermoston avulla liikesuunnan ja nopeuden hallitsemiseksi. Tähän vaikuttavat myös lihasten ja lihassolujen järjestäytyminen, nivelten rakenne, muiden lihasten osallistuminen liikkeeseen sekä ulkoiset voimat. Liike on yhtä kuin kolmen järjestelmän (hermosto, luusto ja lihaksisto) toiminnallista yhteensovittamista. Jokainen järjestelmän osa on riippuvainen toisesta, ja ne mahdollistavat yhdessä vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. Aika monimutkaisesti selitetty?

Liikunta kuluttaa tunnetusti happea ja tuottaa hiilidioksidia. Hengitys- ja verenkiertoelimistöt toimivat yhdessä kuljettaakseen ja toimittaakseen aktiivisiin kudoksiin happea ja poistaakseen samalla hiilidioksidia. Riittävän keuhkotuuletuksen saavuttamiseksi pallea ja muut rintakehän lihakset toimivat synergistisesti (toinen toisensa vaikutusta voimistava), erityisesti ripeän liikunnan aikana. Sydän on upea, nelionteloinen lihasseinäinen elin, joka pumppaa verta verenkiertoelimistössä. Mitokondrioita sydänlihassoluissa on runsaasti, jolloin niiden rasituksensietokyky on hyvä ja ne kykenevät tekemään työtä väsymättä.

Monimutkainen verisuonten verkosto toimii elimistölle jatkuvana hapen ja ravinteiden lähteenä, poistaen samalla aineenvaihdunnan sivutuotteita. Taatakseen veren riittävän saannin kohde-elimissä verenkiertoelimistö aikaansaa sisäisen sykäyksittäin ilmenevän paineen (verenpaine), jonka sydämen lihasseinäinen pumppu synnyttää ja jota verisuoniston seinämien jännitys säätelee. Hengitys- ja verenkiertoelimistöt rasittuvat suuresti äkillisen liikunnan aikana, koska niiden on välitettävä tarpeeksi happea aktiivisille lihaksille. Pitkäkestoinen aerobinen harjoittelu kehittää tunnetusti hengitys- ja verenkiertoelimistön kapasiteettia ja parantaa siten kykyä harjoittaa liikuntaa.

Liikuntaan käytettävän energianlähteen laatu riippuu pääasiassa tehdyn työn voimakkuudesta, mutta myös sen kestosta ja luonteesta. Ihmisellä on kolme pääasiallista energiajärjestelmää, jotka tuottavat elimistön ja työskentelevien lihasten tarvitseman ATP:n: fosfokreatiinijärjestelmä eli fosfageenijärjestelmä, anaerobinen glykolyyttinen järjestelmä ja oksidatiivinen eli aerobinen järjestelmä. Liikunnan voimaperäisyys määrittää mikä energiajärjestelmä on hallitseva.

Kattavan terveyskunto-ohjelman tulisi sisältää hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoituksia (kestävyysharjoittelu), vastusharjoittelua (voimaharjoittelu), liikkuvuusharjoituksia (venyttely) sekä neuromotorisia harjoituksia (tasapainoilua). Sukupuoli ja ikä on otettava huomioon, jotta harjoittelu olisi yksilöllistä. Kunnon kehittäminen perustuu elimistön kykyyn sopeutua rasitusärsykkeisiin. Useat periaatteet säätelevät tätä sopeutumista, kuten ylikuormitus, spesifisyys, progressiivisuus, jatkuvuus ja palautuvuus sekä yksilöllisyys.

Jaksotettujen vastusharjoitteluohjelmien suunnittelu edellyttää monien fysiologisten ja mekaanisten muuttujien huomioimista. Personal trainer saa olla tarkkana muun muassa näiden tekijöiden suhteen: liikunnan intensiteetti, määrä, harjoitteluväli, palautumisaika, käytetty harjoittelulaite, harjoituksen tyyppi ja liikejärjestys.

Yleisen lihaskunnon harjoittamisen kannalta toistomaksimialueen periaatteen huomioiminen on toimiva menetelmä sopivan kuormitustason löytämiseksi kuntoilijan tavoitteet ja suorituskyky huomioiden. Ylikuormitusperiaatteen hyödyntäminen haluttujen harjoitteluvaikutusten saavuttamiseksi edellyttää, että määritellään sopiva toistomäärä jokaista sarjaa kohti sekä sarjojen kokonaismäärä harjoitusta kohti.

Lisäksi on valittava harjoitukseen soveltuvat laitteet ja liikeharjoitteet sekä harjoitusjärjestys jokaiselle harjoituskerralle. Harjoitteluvälin on sovittava yhteen harjoittelutavoitteiden ja käytettävissä olevan ajan kanssa. Siinä riittää omavalmentajalla pähkäilemistä.

Yöunet voi valmentaja menettää viimeistään sitten kun voimaharjoittelussa intensiteettialueet olisi määriteltävä kullekin harjoitusmuodolle erikseen. Harjoitusohjelma tulisi laatia valmennettavan harjoitustausta ja sen hetkinen kunto huomioiden. Harjoittelu on syytä jaksottaa tavoitteiden mukaisesti, harjoittelumääriä ja -intensiteettiä tulee seurata ja edistystä arvioida, ja saatujen havaintojen perusteella harjoitusohjelmaa tulee tarvittaessa muokata. Harva tässä lajissa on mestari syntyessään.

Liikkuvuusharjoitukset voidaan luokitella dynaamisiin ja staattisiin harjoituksiin, jotka voidaan luokitella edelleen aktiivisiin ja passiivisiin harjoituksiin. Kirjan mukaan asianmukaisen harjoitusohjelman on sisällettävä suunnitelmallista liikkuvuusharjoittelua optimaalisen etenemisen mahdollistamiseksi. Tehokas ja hyvin suunniteltu liikkuvuusohjelma tuo mukanaan monia hyötyjä. Tämä unohtuu monesti!

Liikkuvuuden parantaminen voi olla hyödyksi sekä suorituskyvyn että terveyden kannalta. Liikkuvuusohjelman fysiologiset ja terveyteen liittyvät hyödyt sekä liikelaajuuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät on hyvä huomioida. Oikeanlaisen tekniikan tärkeyttä on korostettava, jotta voidaan välttää mahdolliset loukkaantumiset. Sellainen personal trainer on kullanarvoinen, joka ottaa huomioon liikkuvuusharjoittelun yksilökohtaiset vaatimukset. Erityistä huomiota on kiinnitettävä urheilijoihin ja niiden asettamiin kohtuullisen hastaaviin tilanteisiin sekä henkilöihin, joilla on jokin liikkuvuutta rajoittava sairaus.

Suosittuja keinoja seurata kunnon kehitystä on suorittaa erilaisia kehonkoostumuksen mittauksia. Kaikenlaisten mittalaitteiden kirjo on valtava. Kehon koostumuksen arviointi jakautuu kirjan mukaan viiteen päätasoon ja moniin alaosastoihin tai komponentteihin. Molekyylitaso ja rasvaton massa ovat tärkeimpiä liikunnan ja terveyden kannalta, kun taas kudostasoa käytetään tavallisemmin lähinnä urheiluvalmennuksessa. Molempia voidaan arvioida kenttäolosuhteissa esimerkiksi antropometrian tai BIA-mittauksen avulla.

Alkuverryttelyn hyödyllisyydestä liikuntavammojen ehkäisemiseksi on yhä enemmän tutkimusnäyttöä ja sen yleisesti hyväksytyiksi vaikutuksiksi katsotaan lisääntynyt nivelkuormituksen, harjoittelun ja suorituksien sietokyky. Näiden voidaan perustellusti ajatella tukevan urheilijaa tai liikkujaa harjoittelun ja suorituksen aikana. Mitään syytä ei ole siis unohtaa verryttely! Usein unohtuvan loppuverryttelyn tarkoitus on edesauttaa elimistön palaamista lepotilaan ja näin jouduttaa palautumista.

Ihmisen elimistössä on luontaisia homeostaattisia taipumuksia (elimistön sisäinen tasapaino), jotka on ylitettävä, jotta keho saadaan sopeutumaan harjoitteluun. Yksi kriittinen tekijä jatkuvalle sopeutumiselle on elimistöön kohdistettavan rasituksen tason kasvattaminen. Harjoittelurasitusta on kasvatettava järjestelmällisesti sopivan progression avulla nousujohteisuuden saavuttamiseksi. Progressio on tämän vuoksi olennainen osa harjoitteluohjelmaa, ja siinä on käytettävä kuormituksia, jotka estävät mukautumisen ja sallivat ns. superkompensaation. Progression pääasialliset harjoitusmuuttujat ovat harjoittelun määrä, intensiteetti ja harjoitteluväli. Näitä muokkaamalla voidaan saavuttaa optimaalinen nousujohteisuus lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Optimaalinen progressio riippuu toiminnan luonteesta ja kuntoilijan henkilökohtaisista kyvyistä. Harjoittelun progressiota mietittäessä on aina löydettävä tasapaino rasituksen ja palautumisen välillä, ja kun kuntoilija edistyy, liikunnan ammattilaisen on käytettävä monimutkaisempia jaksotusmalleja rasituksen ja palautumisen tasapainottamiseksi ja harjoittelun progression optimoimiseksi. Tässä riittää pohdiskelua koko rahan edestä!

Kirjassa on tosi suppea ravitsemusosio. Ehkä hyvä niin, sillä tätä tietoa on paremmin saatavilla muissa erikoisteoksissa. Proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat ovat energiaravintoaineita, ja niitä tarvitaan vaihtelevia määriä muun muassa geneettisistä ominaisuuksista, iästä, sukupuolesta, kehonkoostumuksesta ja fyysisestä aktiivisuudesta johtuen. Liiallinen rasvan määrä kehossa, erityisesti keskivartalon alueella, voi vaikuttaa terveyteen negatiivisesti. Energiatasetta voidaan manipuloida ruumiinpainon ja kehon koostumuksen muuttamiseksi. Tavallisesti ajan myötä negatiivinen energiatase johtaa laihtumiseen ja positiivinen energiatase painon nousuun. Ruumiinpainoa ja rasvan jakautumista voidaan mitata erilaisin menetelmin, kuten painoindeksillä ja vyötärönympärystä mittaamalla.

Liikunnan aiheuttama lämpörasitus aiheuttaa hikoilua, jonka tarkoituksena on viilentää kehoa. Tässä yhteydessä elimistöstä poistuu nestettä. Jos poistunutta nestettä ei riittävässä määrin korvata, saattaa tämä johtaa terveysriskien kasvuun ja suorituskyvyn laskuun. Hyvällä nesteytysstrategialla, nauttimalla riittävästi ja oikeanlaista nestettä ennen liikuntasuoritusta, sen aikana ja sen jälkeen, voidaan edellä mainitut riskit minimoida.

Ennen liikuntaa kirja pyytää varmistamaan riittävä nesteytys. Virtsan värin tarkastaminen on hyvä keino – sen pitäisi olla väriltään vaaleaa. Ennen liikuntaa nautittu ylimääräinen neste erittyy nopeasti munuaisten kautta ennen liikuntaa. Erään lähteen mukaan nestettä olisi hyvä juoda hitaasti kohtuullinen määrä (5-7 ml/kg) vähintään 4 tuntia ennen liikuntaa. Jos nestetasapainoa ei saavuteta, on nautittava hitaasti enemmän nestettä (3-5 ml/kg) noin 2 tuntia ennen liikuntaa. Liikunnan aikana nesteytysstrategia riippuu liikunnan intensiteetistä ja kestosta sekä ympäristöolosuhteista ja yksilöllisistä eroista. Tämänhetkisen käsityksen mukaan tärkeintä on estää veden vajauksesta johtuva liiallinen (>2%) painonmenetys ja elektrolyyttitasapainon liiallinen muutos.

Sydän- ja verisuonitautien muunneltavat riskitekijät – verenpainetauti, dyslipidemia, heikentynyt paastoglukoosi ja lihavuus – liittyvät kaikki mm. vähäiseen liikuntaan. On kiistattomia todisteita siitä, että fyysinen aktiivisuus ja liikunta auttavat näiden sairauksien hoidossa ja vähentävät merkittävästi sydän- ja verisuonitapahtumia, kuten sydänkohtauksia ja aivohalvauksia.

Suuri osa väestöstä kuitenkin liikkuu edelleen liian vähän, ja näiden sairauksien esiintyvyys on edelleen nousussa. Liikunnan ammattilaisilla on erinomainen mahdollisuus auttaa poistamaan useita fyysistä aktiivisuutta estäviä tekijöitä. Yksi tärkeistä liikunnan ammattilaisten yhteiskunnallisista tehtävistä on pyrkiä lisäämään yleistä tietoisuutta lisääntyneen liikkumisen terveyshyödyistä. Istumisen vaaroista varoittaminen kuulunee perusvalikoimaan.

Suurelle osalle väestöstä liikunnan haitallisten vaikutusten riski (mukaan lukien sydäntapahtumat) on pieni, myös silloin kun treenataan todella kovaa (huippu-urheilijat). Liikunnan riskejä voidaan valtaväestöllä kuitenkin vähentää taustatekijöiden huomioimisella ja järkevästi toteutetulla liikunnalla. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä liikunnan hitaaseen aloittamiseen ja vähitellen kovenevaan rasitukseen. Tämä on erityisen tärkeää vähän liikkuvien asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden kanssa, joilla on kroonisia sairauksia. Intensiteetin progression kanssa on oltava varovainen, ja liikunnan ammattilaisen on aina otettava huomioon asiakkaan kuntotaso ja terveydentila.

Liikunnan ammattilaisia, erityisesti voimakkaan intensiteetin liikuntaa valvovia ja kroonisista sairauksista kärsivien asiakkaiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia, pitäisi kouluttaa ja sertifioida peruselvytyksessä, ja heidän pitäisi säännöllisesti harjoitella ja käydä läpi hätätilanteissa menettelyä. Liikunnan ammattilaisilla on myös tärkeä pedagoginen tehtävä, ja heidän pitäisi kertoa asiakkailleen liikuntaan liittyvistä terveysriskeistä ja sydän- ja verisuonisairauksien merkeistä ja oireista. Asiakkaat, joilla on huono terveysprofiili, liittyen joko diagnosoituihin sairauksiin tai diagnosoimattoman sydän- tai verisuonitaudin riskiin, tulisi ohjata lääkäriin.

Riittävä kehonhallinta, hyvä ryhti ja tehokas viestintä ovat keskeisiä taitoja, joita liikunnan ammattilaiset voivat hyödyntää interventioissaan. Liikunnan ammattilaisen on toimittava mallina, oltava erinomainen esiintyjä ja oltava perillä olennaisista korjattavista asioista auttaakseen asiakasta oppimaan harjoittelutekniikat tehokkaasti.

Jotta liikunnasta voitaisiin saada toivottuja tuloksia, on liikunnan ammattilaisen ja asiakkaan välisellä suhteella keskeinen rooli. Mikä tärkeintä, suhteen toimivuudella on huomattava vaikutus asiakkaan liikuntaan sitoutumiseen. Toimivan suhteen edellytys on hyvä yhteisymmärrys.

Jotta liikunnan ammattilaiset voisivat välittää tietojaan tehokkaasti, tulisi heidän ymmärtää tekevänsä myyntityötä. He myyvät fyysistä aktiivisuutta kaikkine sen myönteisine vaikutuksineen. Heidän on kyettävä herättämään asiakkaan huomio, osattava toimia empaattisesti ja kyettävä löytämään tai luomaan yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Näiden vaatimusten täyttämiseksi liikunnan ammattilaisten on opeteltava käyttämään tehokkaasti eri yhteisymmärryksen rakentamisen menetelmiä. On opittava peilaamaan asiakkaiden eleitä ja ilmeitä ammattimaisesti, soveltamaan vastavuoroisuuden periaatetta ja sanallisia lahjoja keskustelun tasa-arvoistamiseksi ja vahvistettava samankaltaisuutta kartoittamalla yhteisiä aihepiirejä. Jäyhällä suomalaisella omavalmentajalla on tässä paljon opittavaa!

On monia tapoja pitää henkilön motivaatiota yllä liikunnan suhteen. Kirjassa käsitellään useita hyödyllisiä työkaluja, joita kuntoilija tai liikunnan ammattilainen voi käyttää prosessin sujuvoittamiseksi. Näitä kaikkia työkaluja yhdistää yksi asia: kuntoilija yksilönä.

Kun kuntoilijaan tutustuu tarkemmin, häntä on paljon helpompi motivoida. Oli sitten kyseessä yksinkertainen tavoitteiden asettamisen portaikko tai perusteellinen harjoituspäiväkirja, jokaisen työkalun on oltava henkilökohtainen ja suunniteltu sen mukaan, mikä kyseistä henkilöä motivoi. Jos henkilö on itse motivoitunut tekemään muutoksen, muutoksessa avustaminen on paljon helpompaa kaikille osapuolille.

Turpaduunari suosittelee tätä teosta liikunnan ammattilaisille.

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

insuliiniresistenssi_7

Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 2

Ari Kaihola on ahkeroinut insuliiniresistenssin parissa. Aika monessa osakirjoituksessa Ari tutustuttaa meidät tähän kaikkien elintasosairauksien äitiin. Ensimmäisessä osassa selviteltiin insuliiniresistenssiä koskevien tutkimusten historiaa ja nykypäivää. Tässä toisessa osassa lauotaan elintasosairauksien lähtölaukaus.

insuliiniresistenssi_1

Lyhenteiden selityksiä: TULE = Tuki- ja Liikuntaelinten sairaudet, TOFI = Thin Outside Fat Inside, PCOS = Polycystic Ovary Syndrom (kuva koottu Kraftin ja Reavenin tutkimuksiin nojautuen)

Käytän insuliiniresistenssiin liittyvistä sairauksista nimitystä elintasosairaudet, koska perimmäinen syyhän on insuliiniresistenssi ja nuo pyramidin sisältämät elintasosairaudet eli ei-tarttuvat taudit (NCD=Non Communicable Disease) eli kansansairaudet eli pitkäaikaissairaudet (krooniset sairaudet) ovat insuliiniresistenssin aikaansaamia.

Elintasosairaus sopii senkin vuoksi parhaiten, että luonnonkansoilla – niillä harvoilla, joita vielä on olemassa – ei juurikaan esiinny noita sairauksia. Heidän elintasonsa on yltäkylläisyys-mielessä alhainen, mutta heidän noudattamansa perinteinen ruokavalio suojaa heitä elintasosairauksilta (ml. karies).

Yksi ensimmäisistä oireista on akne

Aknea ei yleensä edes mielletä elintasosairautena, vaan puberteettiin kuuluvana harmina. Sen välttämiseksi voi kuitenkin tehdä paljon, koska ruokavalion vaikutus sairauden puhkeamiseen on suurempi kuin geneettisten tekijöiden. Kannattaa lukea Juhana Harjun erinomainen kirjoitus aiheesta.

Aknen puhkeamista voisi pitää varoitussignaalina henkilön alttiudesta insuliinin aiheuttamille haitoille. Se on siinä mielessä hyvä asia, että saadaan jo varhaisessa vaiheessa tieto mahdollisista vuosikymmenten päästä eteen tulevista vakavammista elintasosairauksista, jotka voidaan välttää säätämällä ruokavaliota ja elintapoja parempaan suuntaan. Insuliini tulee esiin jo tuossa Harjun kirjoituksessa, mutta kaikkein eniten sen yhteyttä akneen on tutkinut Bodo C. Melnik.

Moni ei tiedä, että maito aiheuttaa korkemman insuliinivasteen kuin esim. muffins ja nostaa myös IGF-1 kasvuhormonipitoisuutta (maidon tarkoitushan on kasvattaa nisäkkään jälkeläistä). Tämä selittää myös maitosuklaan kyvyn saada finninaama kukkimaan – sehän sisältää kaksi pahinta ainesosaa: nopeat hiilihydraatit ja maidon.

Punaista lihaa syytetään monesti aknen aiheuttajaksi, mutta ainakin insuliiniresistenssin aiheuttajana se jää toiseksi maidolle (ks. tämän jutun lopussa oleva grafiikka ja linkki tutkimukseen).

Ottamalla Melnikin teoriat vakavasti meillä olisi ”miljoonan taalan” mahdollisuus torjua elintasosairauksia puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa eli jo aknen ilmentyessä:

”Acne should be regarded as an mTORC1-driven disease of civilization, like obesity, type 2 diabetes and cancer induced by Western diet. Early dietary counselling of teenage acne patients is thus a great opportunity for dermatology, which will not only help to improve acne but may reduce the long-term adverse effects of Western diet on more serious mTORC1-driven diseases of civilization.”

”Aknea tulisi pitää (mTORC1-pohjaisena) elintasosairautena, kuten lihavuutta, tyypin 2 diabetesta ja syöpää, joita länsimainen ruokavalio aiheuttaa. Teini-ikäisten aknepotilaiden varhainen ruokavalioneuvonta on siten valtava mahdollisuus iholääketieteelle, mikä ei ainoastaan paranna aknea, vaan saattaa vähentää länsimaisen ruokavalion haitallisia, vakavampiin elintasosairauksiin johtavia pitkäaikaisvaikutuksia”.

Maksan ja sisäelinten rasvoittuminen

Insuliinin ollessa koholla rasvavarastojen hyväksikäyttö pysähtyy ja varastoiminen alkaa. Siksi monet insuliiniresistenssiä potevat ihmiset ovat myös ylipainoisia. Vaikka monesti sanotaan, että lihavuus aiheuttaa diabetesta niin käytännössä asia lienee kuitenkin toisin päin: insuliiniresistenssi tulee ensin ja lihavuus vasta toisena.

Pitkään jatkuessaan insuliiniresistenssi rasvoittaa myös sisäelimet, mikä jossain vaiheessa sitten puhkeaa T2-diabeteksena. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton sääntö – lihavuus ei aina tarkoita insuliiniresistenssiä eikä normaali paino vapauta insuliiniresistenssin vaaroista. Tämän sai tuta tunnettu TV-lääkäri Michael Mosley. Hänen painoindeksinsä oli vain hieman normaalia korkeampi. Silti hän sairastui reilu 5-kymppisenä T2-diabetekseen. Hän oli TOFI.

Hänen onnistui peruuttaa T2-diabeteksensa ruokavaliota muuttamalla. Lisäksi hän noudatti kehittämäänsä 5:2 paastoa. Paasto on tehokkain tapa vähentää sisäelinrasvaa. Se myös lisää lihaskuntoa parantavien hormonien tuotantoa.

Maksan rasvoittumiseen ei tarvita aina alkoholia, vaan sen saa aikaan myös runsaat (nopeat) hiilihydraatit ja fruktoosin liikasaanti. Tähän sairauteen viitataan lyhenteellä NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) ja se voi johtaa yhtä karuihin seurauksiin kuin alkoholinkin aiheuttama rasvamaksa. Lainaus Wikipediasta:

”The exact cause of NAFLD is still unknown. However, both obesity and insulin resistance probably play a strong role in the disease process.” eli ”Ei-alkoholiperäisen rasvamaksan täsmällinen syy on tuntematon. Kuitenkin, sekä liikalihavuudella että insuliiniresistenssillä on luultavasti merkittävä rooli sairauden etenemisessä”.

Sisäelinrasvan poistaminen palauttaa haiman toiminnan

T2-diabetekseen asti kehittynyt insuliiniresistenssi merkitsee sekä maksan että haiman rasvoittumista. Tämän artikkelin mukaan haima ei sinänsä ”pala loppuun”, vaan rasvoittuu niin että ei enää pysty täysitehoisesti tuottamaan insuliinia: ”the beta cells are not actually burnt out. Instead, they are merely clogged with fat. Fatty pancreas, so to speak.

Tämä on hyvä uutinen kaikille T2:n kanssa painiskeleville, koska tila on peruutettavissa. Kun haiman sisältämä rasva saadaan pois, palautuu ainakin osa haiman insuliinin tuotantokyvystä. Kuva tästä tutkimuksesta.

insuliiniresistenssi_6

Miten voin havaita alkavan insuliiniresistenssin?

Insuliiniresistenssi kehittyy vähitellen ja huomaamatta eikä aiheuta juurikaan näkyviä oireita. Itse insuliinia ei myöskään mitata juuri koskaan laboratoriotutkimusten yhteydessä, vaan mittaukset rajoittuvat lähinnä kolesteroliin ja veren sokeriin. Joitakin merkkejä silti on, mistä voi epäillä insuliiniresistenssiä:

 • vyötärön seutu ei ole enää yhtä timmi kuin nuoruudessa, mahdollinen sixpack on kadonnut
 • paastoverensokeri on yli 5mmol/L, mikä Suomessa käytettyjen raja-arvojen mukaan on aivan normaali, mutta J.Kraftin tutkimusten mukaan kannattaa jo alkaa pitää silmällä
 • kolesterolimittauksen HDL ja trigly samanaikaisesti; nämä kaksi arvoa toimivat melko luotettavana vastineena insuliinin määrälle – jos HDL on alhainen ja trigly on korkea, voi epäillä liian korkeita insuliinitasoja eli hyperinsulinemiaa (nyrkkisääntö: jos trigly on alle 1 ja HDL yli 2 on hyperinsulinemia hyvin epätodennäköinen)

Suomessa kehitellään helpompaa ja luotettavampaa mittausmenetelmää mm. insuliinitasojen seurantaan. Kun kansasta kohta puolet on insuliiniresistenttejä niin voi helposti ennustaa, että tästä mittarista tulee hittituote. Se on mielestäni myös yksi tärkeimmistä työkaluista nykyisen lihavuus-, T2-diabetes- ja Alzheimer”tsunamin” torjumisessa.

Korkea verenpaine

Verenpaineen kohoaminen tapahtuu monella samaa tahtia lihomisen kanssa. Syynä tähänkin on jo ennen lihomista alkanut insuliinitasojen nousu, jonka seurausta lihominen monesti on. Muistutettakoon tässä mieliin, että ilman insuliinia ihminen ei liho (ennen insuliinin keksimistä T1-diabeetikot kuihtuivat kuoliaaksi).

insuliiniresistenssi_7
Insuliini nostaa verenpainetta kahdella tavalla: 1) insuliini estää munuaisia päästämästä suolaa pois elimistöstä ja 2) lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta, mikä nostaa plasman noradrenaliinitasoja, pulssia sekä verenpainetta.

Tutkimuksia verenpaineen ja insuliinin ylimäärän (hyperinsulinemia) yhteydestä on lukuisia:

Hypertension. 1994 Mar;23(3):313-9. Insulin and renal sodium retention in hypertension-prone men. Endre T1, Mattiasson I, Berglund G, Hulthén UL.

Insulin’s impact on renal sodium transport and blood pressure in health, obesity, and diabetes Swasti Tiwari, Shahla Riazi, Carolyn A. Ecelbarger. American Journal of Physiology – Renal Physiology Published 2 October 2007

2007 American Society for Clinical Nutrition Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease Richard J Johnson, et al. 

1983 by The American Society for Clinical Nutrition, Inc Short-term effects of various sugars on antinatriuresis and blood pressure changes in normotensive young men.T Rebello, R E Hodges, and J L Smith 

Insulin Resistance and Hyperinsulinemia Are Related to Plasma Aldosterone Levels in Hypertensive Patients; GianLuca Colussi, MD et al. June 15, 2007 

Curr Hypertens Rep. 2013 Feb; 15(1): 59–70. The Renin Angiotensin Aldosterone System and Insulin Resistance in HumansPatricia C Underwood, PhD, NP, RN et al.

Prog Cardiovasc Dis. 2010 Mar–Apr; Aldosterone: Role in the Cardiometabolic Syndrome and Resistant HypertensionAdam Whaley-Connell et al.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2012 Jun;19 Role of mineralocorticoid receptor in insulin resistance. Garg R1, Adler GKDietary salt restriction, which increases aldosterone levels, is also associated with an increase in insulin resistance.

On siis turha syyttää suolaa (tai lihomista) korkeasta verenpaineesta. Suolasta on tehty syntipukki – se on vain välillisesti vastuussa verenpaineen noususta. Todellinen syyllinen on jatkuvasti koholla oleva insuliini, joka sekä lihottaa että estää munuaisia päästämästä suolaa ulos. Suolan raju vähentäminen voi itse asiassa olla jopa terveydelle vaarallista – se voi pahentaa insuliiniresistenssiä ja erinäisiä sydänsairauksia.

Toki kannattaa pysyä kohtuudessa suolan käytössä. Turvallisin määrä natriumia näyttäisi tuon em. tutkimuksen perusteella olevan n. 4-5g päivässä, mikä suolaksi muutettuna vastaa n. 10-12g.

insuliiniresistenssi_8

Jos henkilöllä on insuliiniresistenssi ja kohonnut verenpaine, paras tapa normalisoida verenpaine on vähentää hiilihydraattien saantia, mikä puolestaan laskee insuliinin pitoisuuksia veressä ja saa munuaiset erittämään ylimääräisen suolan ulos. Sen mukana poistuu myös liika neste ja verenpaine laskee.

On olemassa munuaissairauksista johtuvaa verenpaineen nousua, jonka hoidosta pitää aina keskustella lääkärin kanssa.

Glukoosi sitoo myös nesteitä

Hiilihydraattien syöminen nostaa elimistön glukoosipitoisuutta ja sitoo nesteitä. Tämän vaikutus on kuitenkin vain n. kymmenesosa verrattuna suolan sitomaan määrään. Suurin vaikutus hiilihydraattien syömisestä verenpaineeseen aiheutuukin välillisesti.

Sokeri nostaa verenpainetta nostamalla insuliinia (glukoosi) ja vähentämällä virtsa- eli ureahapon eritystä munuaisista (fruktoosi) sekä suoraan, että insuliinin välityksellä. Sokerihan on puoliksi glukoosia ja puoliksi fruktoosia. Keskiajalla sokeri oli vain rikkaiden herkkua ja siksi kihtiä sanottiinkin kuninkaiden sairaudeksi. Siitä enemmän seuraavassa osassa.

Ari on tullut tutuksi useiden vieraskirjoitusten myötä.

 

arikAri Kaihola

Kirjoittaja on yli 15 v harrastanut terveysasioiden tutkimista ja opiskelua omatoimisesti tavoitteena tieteellisten havaintojen hyödyntäminen oman terveyden ylläpitoon. Tärkeintä terveyden hoitoa on ennaltaehkäisy ja siinä puhdas ravinto. Hippokrateen sanoin – olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi.

 

Lähde: Body Building, Mikko Tukonen

Terminaattorin mietteitä

Sain 26.4.2012 tällaisen kirjeen Terminaattorilta (Mikko Tukonen). Se on edelleen hyvin ajankohtainen.

Munalla kasvat isoksi!

Nimeni on Mikko Tukonen Energiapankista ja kerron lyhyesti siitä, miksi olen innostunut kananmunien syönnistä.

Muistan aina mummoni sanat: ”Syö Mikko munia niin kasvat isoksi mieheksi!” Tämä muistikuva on vuodelta 1964 kun olin mummolassa Artjärven Villikkalassa.

Mummolla oli kanala, jossa oli varmaan jotain 20 – 30 kanaa. Kävin usein siellä ollessani katsomassa kanojen elämää ja sain mummon kuoltua kanalassa olleen ”pesämunan” (kananpesään jätetty muna tai keinotekoinen munitusmuna, tarkoituksena saada kana munimaan lisää samaan paikkaan). Haaveenani on nimittäin jossain vaiheessa omistaa oma pieni kanala. Ihan totta!

Mummoni teki jo silloin paljon kananmunapohjaisia ruokia ja maallahan ruoka maistuu erityisen hyvältä. Lisäksi munat olivat parasta luomulaatua – ai että vieläkin vesi herahtaa kielelle.

Tarinan taustaa

Kananmunat ovat kuuluneet koko elämäni ajan omaan ruokavalioon. Olen nyt 54 –vuotias suomalainen mies ja olen myös harjoitellut painoilla lähes koko ikäni. Lisäksi olen urheillut monia lajeja ja nautin edelleen treenaamisesta.

Ruokavalioon munat tulivat todenteolla vuoden 1976 aikoihin, kun tutustuin Hyvinkäällä maan / maailman johtaviin voimailijoihin. Tuohon aikaan ei tarjolla ollut hienoja proteiinijauheita vaan pääsääntöisin söimme kalaa, kanaa ja kananmunia. Munia suositeltiin silloin näissä voimailupiireissä 10 – 20 kpl päivässä ja se oli kyllä nuorelle miehelle melkoinen määrä.

Raakojen kananmunien nieleskely oli melkein miehuuden mitta – ja monesti treenien jälkeen sekoitimme pirtelön, jossa oli 6 munaa ja 2 desilitraa kuohukermaa ja hedelmäsokeria. Paino ja voima nousivat kohisten ja hetken päästä olinkin sitten sen kokoinen, ettei painoa enää tarvinnut mitata neuvolassa. 100 kg meni rikki.

Ollessani urheiluurani huipulla 90 luvun alussa – Gladiaattorina ja voimailijana – munia meni parhaimmillaan kilo päivässä. Moni ihminen oli kiinnostunut ruokavaliostani ja monesti sain vastata tähän kysymykseen: ”Syötkö myös keltuaiset”? vastaus oli KYLLÄ, sillä keltuaisissa on tärkeimmät vitamiinit ja ravinteet.

Munien vaarat – onko niitä?

Minua on useaan otteeseen varoiteltu munien syönnistä. Kolesterolin nousu, suonien tukkeutuminen ja vatsan tuho ovat olleet lähinnä niitä teesejä, mitä olen saanut kuulla. Toisinaan olen saanut erittäin korkeasti koulutetuilta ihmisiltä varoituksia, mutta olen niin ”hurahtanut” muniin, että olen aina palannut kennojen ääreen.

Viime aikoina olen ollut usean ravintogurun puheilla asiasta ja ehkä paras määrittely munien syönnistä on tullut Christer Sundqvistilta: ”Syö Mikko munia niin paljon kun tekee mieli”! Christerin opetus kuulosti tutulta – kuin mummoni olisi puhunut!

 

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

terveysohjeet_jakoon

Turpaduunarin terveysohjeet

Tämä on oiva tapa tukea turpaduunaria. Kertyneet varat käytän turpaduunari -blogin kehittämistyöhön ja tukijoukoilleni olen kehittämässä yllätystä kiitollisena saamastani merkittävästä tuesta.

Nämä kaikki terveysohjeet ulottuvillasi (katso alla), jos tilaat terveysohjeet sähköpostiisi. Tilausohjeet:

Maksa 20 euroa tilille FI94 5723 3320 0772 65 (OKOYFIHH), Christerin Akatemia. Kirjoita viestikenttään sähköpostiosoitteesi. Saat silloin kerran viikossa uuden terveysohjeen sähköpostiisi ja halutessasi kaikki ilmestyneet terveysohjeet koosteena.

Turpaduunarin terveysohjeet (muutama terveysohje jaossa ilmaiseksi kaikille):

 1. 1.12.2014 HANKI TEHOSEKOITIN!
 2. 8.12.2014 JUO LAADUKKAITA MARJAMEHUJA!
 3. 15.12.2014 JÄTÄ PIKKUISEN VAJAAKSI!
 4. 22.12.2014 HUOLEHDI ITSESTÄSI!
 5. 29.12.2014 UUSI VUOSI – UUDET KUJEET!
 6. 5.1.2015 LIIKUNTAA ARJESSA HUUMORILLA
 7. 12.1.2015 LÖYDÄ ILO!
 8. 19.1.2015 VILKASTUTA SOSIAALISTA ELÄMÄÄSI!
 9. 26.1.2015 KUN UNI EI TULE
 10. 2.2.2015 FLUNSSAN ITSEHOITO
 11. 9.2.2015 YLI 10 ASKELTA TERVEYTEEN
 12. 17.2.2015 SANANLASKUILLA TERVEYTEEN
 13. 23.2.2015 TULINEN CHILI
 14. 2.3.2015 SUVAITSEVAISUUS
 15. 10.3.2015 RAVITSEMUKSEN PUUTOSOIREET HALLINTAAN
 16. 17.3.2015 HIIT -LIIKETTÄ
 17. 24.3.2015 RENTOUTTA KEHIIN
 18. 2.4.2015 YHTEISÖLLISYYS KUNNIAAN!
 19. 10.4.2015 STRESSI VOI OLLA TERVETTÄ JA SAIRASTUTTAVAA!
 20. 14.4.2015 ANNA KEVÄÄN TULLA!
 21. 24.4.2015 YKSINKERTAINEN TERVEYSHAVAINTO
 22. 27.4.2015 ELÄMÄÄ SUUREMPIA ASIOITA
 23. 5.5.2015 SYÖ JA JUO VIHREÄÄ!
 24. 11.5.2015 RUOKAYLIHERKKYYS
 25. 18.5.2015 LIIKUNNAN MERKITYS TERVEYDELLE
 26. 25.5.2015 YKSINKERTAISIA RUOKAOHJEITA
 27. 1.6.2015 SYDÄMELLINEN VASTUUNKANTAJA
 28. 10.6.2015 TÄRKEINTÄ LIIKUNNASSA VOITTAMINEN?
 29. 15.6.2015 HYVÄKSY ITSESI SELLAISENA KUIN OLET!
 30. 24.6.2015 INTOHIMO LIIKUNTAAN
 31. 29.6.2015 HELPPOJA KEINOJA LISÄTÄ RUOAN LAATUA JA OMAA TERVEYTTÄ
 32. 6.7.2015 MANSIKKA TEKEE KESÄN
 33. 13.7.2015 MUISTA TERVEYDEN SUURI ARVO
 34. 20.7.2015 VADELMAT KYPSYMÄSSÄ
 35. 29.7.2015 SUPERFOOD MUSTIKKA
 36. 3.8.2015 LÖYDÄ MAUSTEIDEN MAAILMA
 37. 10.8.2015 KUUNTELE ITSEÄSI
 38. 17.8.2015 SUOSITTUJA LUONTAISHOITOJA
 39. 26.8.2015 KIIKKUSTUOLI OPETTAA
 40. 3.9.2015 VINKKEJÄ HERKKÄVATSAISELLE
 41. 9.9.2015 VÄHENNÄ SOKERIKUORMAA
 42. 17.9.2015 AITO INNOSTUS
 43. 21.9.2015 SIIRTYMINEN PAREMPIIN RUOKAVALINTOIHIN
 44. 28.9.2015 PUOLUKKAA LÖYTYY
 45. 6.10.2015 ILMAISTYÖ – SIUNAUS VAI KAUHISTUS?
 46. 15.10.2015 TEE JOKU ONNELLISEKSI
 47. 23.10.2015 YKSINKERTAISIA TERVEYSOHJEITA
 48. 28.10.2015 TSEMPPIÄ TÖIHIN
 49. 3.11.2015 KYSYMYKSIÄ TERVEYDESTÄ
 50. 13.11.2015 RUNO SAIRAUDESTA JA TOIVOSTA
 51. 17.11.2015 ANNA TERVEYDEN VALITA SINUT!
 52. 23.11.2015 AAMU ON IHMISEN PARASTA AIKAA!
 53. 4.12.2015 MYÖNTEINEN ELÄMÄNASENNE
 54. 9.12.2015 HUUMORILLA SELVIÄÄ!
 55. 18.12.2015 TERVEYSTIETOINEN JOULU
 56. 8.1.2016 HYVIÄ JA HUONOJA VALINTOJA
 57. 12.1.2016 TYÖN SIUNAUS
 58. 19.1.2016 HYVÄ TULEE HYVÄN LUOKSE
 59. 25.1.2016 LOHDUTTAVA TAIDE
 60. 1.2.2016 PYSY NUOREKKAANA HARRASTAMALLA LIIKUNTAA
 61. 8.2.2016 50 SYYTÄ LIIKKUA
 62. 15.2.2016 YLLÄTYKSELLINEN TERVEYSOHJE
 63. 22.2.2016 ÄLÄ OLE LIIAN TOTINEN!
 64. 1.3.2016 KOKEILE PIENTÄ MUUTOSTA
 65. 8.3.2016 HEIKKO ITSETUNTO?
 66. 14.3.2016 TÄYDELLISYYTEEN PYRKIMINEN – KANNATTAAKO?
 67. 21.3.2016 MIELEN TERVEYTTÄ
 68. 31.3.2016 LIIKETTÄ JA LEPOA
 69. 10.4.2016 MIELI VAIKUTTAA KEHOON
 70. 22.4.2016 LISÄÄ MIELEN VAIKUTUSTA KEHOON
 71. 26.4.2016 LAADUKKAITA VÄLIPALOJA
 72. 2.5.2016 TOP-5 RAVINTOLISÄT
 73. 10.5.2016 TERVEYSTIETOISEN ELÄMÄN HIENOSÄÄTÖÄ
 74. 17.5.2016 ITSETUNNON RAKENNUSOHJE
 75. 23.5.2016 NÄIN SELÄTÄT VÄSYMYKSEN
 76. 30.5.2016 ROIKKUMALLA PUHTIA YLÄVARTALOON
 77. 7.6.2016 RIITTÄVÄ VEDEN JUONTI
 78. 15.6.2016 PAINONHALLINTAA CHRISTERIN TAPAAN
 79. 20.6.2016 VÄLTÄ NAPOSTELUA
 80. 28.6.2016 KIITOLLISUUSPÄIVÄKIRJA
 81. 4.7.2016 TEE VUODENAIKOJEN KANSSA SOPIMUS
 82. 11.7.2016 20 SEKUNNIN SÄÄNTÖ
 83. 19.7.2016 TERVEYSASIOIDEN LOPPUUN SAATTAMINEN
 84. 26.7.2016 ELÄMÄ ON IHME
 85. 2.8.2016 VESI HOITAA ELIMISTÖÄSI
 86. 8.8.2016 UNELMOI!
 87. 18.8.2016 VENYTTELE VETREÄKSI
 88. 22.8.2016 VERENSOKERITASON VAKAUTTAJASMOOTHIE
 89. 29.8.2016 RUOKAOSTOSTEN SUUNNITTELU
 90. 7.9.2016 KEHITÄ ITSETUNTOA
 91. 12.9.2016 ELÄIMELLISTÄ LIIKETTÄ
 92. 19.9.2016 PIRTELÖN TEKOON!
 93. 27.9.2016 PETTYMYSTEN SIETÄMINEN
 94. 3.10.2016 TIETOINEN KATSOMINEN
 95. 10.10.2016 NEGATIIVINEN AJATTELU HALLINTAAN
 96. 17.10.2016 ÄLÄ PELKÄÄ ELÄMÄÄ
 97. 24.10.2016 VOIMALAUSEITA

 

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

erityinen

Mahtava tietopaketti erityisruokavalioista

Toimittaja Maija Haavisto on koonnut hengästyttävän laajan tietopaketin erityisruokavalioista.

Nordbooksin kustantama paksukantinen kirja ”Erityinen” kuuluu jokaisen allergioista, ruokayliherkkyyksistä ja ruoan aitoudesta kiinnostuneiden kirjahyllyyn.

Maijalla on runsaasti omakohtaista kokemusta erityisruokavalioista. Kokemusasiantuntijana hän on osannut rajata kirjan tietosisällön helposti hallittavaan muotoon.

On ollut erittäin haastava tehtävä koostaa ”kaikki” tieto erityisruokavalioista yhteen kirjaan. Maija on tässä tehtävässä onnistunut. Vaikka muutamien ruokavalioiden ja ruoka-aineiden kohdalla annettu tieto on tosi niukkaa, hän on tarjonnut mahdollisuuksia kiinnostuneille jatkaa muissa kirjoissa ja tutkimusraporteissa asian selvittelyä. ”Kaikkea” ei voi saada mahtumaan yhteen kirjaan.

Kiinnostavinta on kirjassa havainnoida, että luettelomaisessakin kirjassa on taitavan toimittajan käsissä runsaasti tarjolla oivallista tietoa kiehtovassa muodossa. Itse pelkäsin kyllästyväni kirjan sisältöön. Ei todellakaan, tämä vasta on kiinnostava kirja!

Vai mitä sanotte tästä?

10 myyttiä ruoka-allergioista

 1. Ruoka-allergiat ovat vain nirsoilun muoto. (Maija kirjoittaa niistä ennakkoluuloista ja harhakäsityksistä, jotka ovat ihan aikuisen oikeasti olemassa, mutta joita jotkut pitävät nirsoiluna)
 2. Ruoka allergia kohdistuu aina proteiiniin (Saamme lukea miten esim. alkoholi, nikkeli tai sokeri voi allergisoida meidät)
 3. Oikea ruoka-allergia on aina IgE-välitteinen (Tämä on vanha myytti, jonka Maija kumoaa)
 4. Allerginen reaktio tulee välittömästi altistuksen jälkeen (On harvinaisempaa, muttei täysin lillukanvarsien kääntelyä muistuttavaa, että allergia voi puhjeta viivästyneenä)
 5. Ruoka-allergiat eivät aiheuta vatsavaivoja (Saamme oppia miten monimutkaisia vatsavaivat ovat)
 6. Eihän sille ruoalle voi olla allerginen (Käytännössä mille tahansa ruoalle voi olla allerginen, vaikka joidenkin ruokien kohdalla se on selvästi harvinaisempaa kuin toisten)
 7. Jos ruoka aiheuttaa kutinaa, se tarkoittaa allergiaa (Asia ei sentään ole näin yksinkertaista)
 8. Ruoalle ei voi olla allerginen maistaessaan sitä ensimmäistä kertaa (Altistus on voinut tapahtua esim. ihon, äidinmaidon tai hengitysilman kautta ja silloin ruokana nautittu allergeeni aiheuttaa eka kerralla reaktion)
 9. Keliakia on sama kuin vilja-allergia (Kirjassa selviää, että vilja-allergia voi parantua, mutta keliakia on parantumaton sairaus)
 10. Maitoallergikko voi syödä laktoosittomia maitotuotteita (On tosi kiva juttu, että Maija kumoaa tämän yleisen virhekäsityksen)

Kirjassa käydään perusteellisesti läpi ruoan aiheuttamat monenlaiset oireet. Itse olen varsin perusteellisesti tutustunut ravitsemukseen, mutta monia yllättäviä havaintoja sain tuta kirjan sivuilla.

Maija uskaltaa astua tiedekäsityksen laitamille mainitsemalla mm. erilaisia kokeellisia hoitoja allergisiin reaktioihin. Esimerkiksi ulosteensiirron soisi yleistyvän hoitomuotona ongelmalliseen suoliston bakteerikantaan.

”Kaikista” erityisruokavalioista on suppea esittely. Melkein kaikkien esittelyjen kohdalla tulee mieleen: Tästä haluaisi lisää tietoa.

Kaikkea ei kuitenkaan saa mahtumaan yhteen kirjaan. Nämä erityisruokavaliot on käsitelty hieman pelkkää mainintaa laajemmin: ADHD-ruokavalio, afrikkalaisten ruokavalio, aknea hoitava ruokavalio, alkalinen, alkoholiton ruokavalio, Atkins, autistille sopiva ruokavalio, autoimmuunitautien ruokavalio, Bahai dieetti, bentsoehappoa välttelevä, buddhalaisten ruokatouhut (ei Maijan sanavalinta!), DASH, diabeteksen ruokavalio, Dukan (kiintoisa!), eliminaatioruokavalio (kiinnostavalla tavalla esitetty!), endometrioosiin lievennystä, epilepsiaan toteutettava ruokavalio, favismi (glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos), fibromyalgia, FODMAP, fruitarismi, fruktoosia välttävät ruokavaliot, GAPS-ruokavalio (minulle aiemmin tuntematon), gastropareesia hoitava ruokavalio, gluteeniton, glykeeminen indeksi, GoFatGo (Jutta Gustafsbergin kehittämä älyttömyys), granulomatoottinen huulitulehdus, Hare Krishna, hemokromatoosi, hiivaton, hindujen ruokahitit (turpaduunarin sanavalinta), histamiinia välttelevä, homeallergikon ruokavalio, hypoglykemia (voi vaivata muitakin kuin diabeetikkoja), ikääntyneen ruokavalio (tärkeä asiaa!), infektioherkän ruokavalio, Itämeren ruokavalio, jainalaisuus, jesidit touhuavat (ei Maijan sanoin), juutalaisten ruoka, kaloreja rajoittava ruokavalio, kasvissyönti (erilaisia muunnelmia), ketogeeninen ruokavalio, kihdin hoito ruokavaliolla, kilpirauhassairauksiin suositeltava ruokavalio, kofeiiniton, koisokasveja välttelevä, kolesterolia alentava, koliikkivauvan dieetti, krooninen väsymysoireyhtymä, laihdutusruokavalioita (niitä on tosi paljon!), laktoositon, lateksia välttelevä, liha-allergikon ruokavalio (kiinnostava!), lihavuusleikkauksen jälkeen sovellettava ruokavalio, luomuruokaan keskittyvä, lääkkeiden haittavaikutuksia huomioiva dieetti, maidoton, makrobioottinen, masentuneen ruokavalio, makuaisti (nirsoilijoille!), matalaoksalaattinen, Menieren tauti, migreeni, mormonit, MS-tauti, munuaistauti, muslimisapuska (Maija sanoo sen sivistyneemmin), nielemisvaikeudet, niukkakuituinen, niukkaproteiininen, Okinawan ruokavalio, Ornishin ruokavalio, Painonvartijat (onneksi ei enää toimistoa Suomessa!), paleoruokavalio, Pellinki (Antti Heikkilän muunnelma ja karppaajan unelma), pureskeluvaikeudet, pätkäpaasto, raakaruoka, raskausajan ruokavalio (raskaus ei ole sairaus!), rastafarit, refluksitautiin soveltuva ruokavalio, reumapotilaan ruokavalio, runsaskuituinen, salisylaattiherkille suunniteltu ruokavalio, sappirakon sairauksiin ravitsemushoito, SCD-ruokavalio (hyvä!), SIBO, sikhit ruokalautasen äärellä, sitruunahapolle herkistyneille, sokeriton, sorbaattiherkille, South Beach, systeemistä nikkeliallergiaa poteville, syöpäpotilaan ruokavalio, tanniineille herkistyneille, trehaloosi-intoleranttien ruokavalio, tulehduksellisten suolistosairauksien yleisruokavalio, vegaanius, veriryhmäruokavaliot (älytöntä sekoilua), viljaton, VLCD, vähähappoinen, vähähiilihydraattinen ruokavalio, vähärasvainen (kärsimys!), vähäsuolainen, Välimeren ruokavalio, Zone, ärtyneen paksusuolen erityisruokavalio.

Suoliston kunto on tässäkin kirjassa nostettu esille ruokavalioremontin perusteena. Lukuisin eri menetelmin voidaan suoliston hyvinvoinnista varmistua. ”Kaikki” mitä haluat tietää suolistosairauksien hoidosta löytyy kirjan sivuilta.

Kirja vilisee käytännönläheisiä ohjeita ruokavalioista ja tietoa siitä miten pitäisi suhtautua erityisruokavalioita noudattaviin (”voi kamala, en minä ainakaan pystyisi olemaan ilman X:ää”, ”kyllä sinä nyt maistaa voit”, ”erityisruokavaliot ovat muoti-ilmiö”)

Tärkeimmät asiat otetaan esille ruokavalintojen suhteen ja lukija saa kivoja vinkkejä mitä ottaa huomioon ruoan valmistamisessa.

Niin kuin tässä ei vielä olisi kylliksi, kirjassa luetellaan A:sta Ö:hön selityksen kera mitkä ruoka-aineet ovat allergikolle ongelmallisia.

Vahva suositus!

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

insuliiniresistenssi_5

Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 1

Ari Kaihola on ahkeroinut insuliiniresistenssin parissa. Aika monessa osakirjoituksessa Ari tutustuttaa meidät tähän kaikkien elintasosairauksien äitiin.

Tässä ensimmäisessä osassa selvitellään tutkimuksen historiaa ja nykypäivää. Toisessa osassa lauotaan elintasosairauksien lähtölaukaus.

 

insuliiniresistenssi_1

Kuva koottu Kraftin ja Reavenin tutkimuksiin nojautuen. 

Lyhenteiden selityksiä:

TULE = Tuki- ja Liikuntaelinten sairaudet
TOFI = Thin Outside Fat Inside
PCOS = Polycystic Ovary Syndrom

Historiaa ja kuka kukin on

Insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, syndrome X – kaikki luetellut määritteet tarkoittavat jokseenkin samaa asiaa. Gerald M. Reaven toi oireyhtymän yleiseen tietoisuuteen vuonna 1988, jolloin hän käytti siitä nimeä syndrome X. Sittemmin sama asia on tunnettu metabolisena oireyhtymänä, joka määritellään useiden eri aineenvaihdunnallisten oireiden esiintymisenä samaan aikaan (Wikipedia).

Asiaa oli jo tuota ennen tutkittu n. 50 vuotta ja jo hyvin varhaisessa vaiheessa alkoi olla selvää, että insuliinin puutteellisella toiminnalla oli yhteys myös sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään, korkeaan verenpaineeseen ja moniin muihin ”elintasosairauksiin”.

Hyvä historiakuvaus löytyy dokumentista: Why Syndrome X? Historical Perspective From Harold Himsworth to the Insulin Resistance Syndrome

insuliiniresistenssi_2

Muita insuliiniresistenssin tutkijoita

Gerald Reavenia voi täydellä syyllä tituleerata syndrom X:n isäksi, mutta hän ei ollut ainoa tutkija, joka kiinnitti huomion insuliinin toimintaan ja siihen liittyviin elintasosairauksiin. Toinen merkittävä, vaikkakin suurelle yleisölle tuntemattomampi henkilö on Joseph R. Kraft, joka on kirjoittanut kirjan Diabetes Epidemic and You. Molemmat herrat ovat vielä elossa ja iältään nyt n. 9-kymppisiä.

Kraftin työstä saa parhaiten käsityksen joko lukemalla tuon em. kirjan tai lyhyen katsauksen hänen teorioistaan täältä (kannattaa lukea myös Dr. Stoutin kirjoitus).

Kraftin lausuma

”Sydän- ja verisuonisairautta potevia henkilöitä, joilla ei ole todettu diabetesta, ei yksinkertaisesti ole vielä diagnosoitu”

kiteyttää hyvin hänen ajatuksensa insuliiniresistenssin ja elintasosairauksien yhteydestä.

Katsaus Dr. Kraftin tutkimuksiin

Alla kirjan Diabetes Epidemic and You tietojen perusteella laadittu taulukko, johon on lisätty Suomessa käytetyt mittausarvot (mmol/L) ja ADA luokitukset ADA = American Diabetes Association. Suomessahan esidiabetes alkaa vieläkin vasta 6 mmol/L ylittävillä arvoilla.

Taulukko kertoo pystysarakkeissa kuinka monta % väestöstä asettuu tietyn paastoverensokeritason alle (Normaali) ja kuinka suuri %-osuus heistä on oikeasti Esidiabeetikkoja tai Diabeetikkoja kun heille tehdään Kraftin sokerirasituskoe ja mitataan insuliinitasot. Esimerkiksi 40%:lla suomalaisten raja-arvojen mukaan täysin terveellä veren sokerilla 6.0 varustelulla henkilöllä on oikeasti diabetes! Ja vain 16% on niitä, joilla ei ole minkään tasoista diabetesta!

insuliiniresistenssi_3
Sarakkeet
Paasto-VS = alle raja-arvon olevien henkilöiden määrä paastoverensokerimittauksen mukaan.
Esidiabetes = Kraftin mittarin mukaan niiden henkilöiden määrä, joilla on todellisuudessa joko esidiabetes tai diabetes
Diabetes = Kraftin mittarin mukaan todellisuudessa diabetesta sairastavien henkilöiden määrä

Tiedot perustuvat 25 v aikana yli 14000 sokerirasituskokeesta tehtyihin havaintoihin (täydennettynä insuliinimittauksilla), joilla saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tieto henkilön heikentyneestä sokeriaineenvaihdunnasta, huomattavasti aikaisemmin kuin pelkällä paastosokerin mittauksella. Tällöin olisi vielä mahdollista estää elintasosairauksien puhkeaminen.

insuliiniresistenssi_4

Kraftin havaitsemat rajat diabetekselle käyvät ihmeen hyvin yhteen Gerald M. Reavenin tutkimuksessa Insulin Resistance as a Predictor of Age-Related Diseases havaitsemaan elintasosairauksien korrelaatioon sokerirasitustulosten kanssa: jos glukoosin määrä on alle 4.4 mmol/L niin sairaudet vähenevät dramaattisesti, käytännössä olemattomiin – huomatkaa Kraftin taulukon Diabetes-sarakkeesta, miten diabetes-% romahtaa myös siellä alle 5.0 mmol/L arvoilla.

Kraft on em. havaintojen ja n. 3000 potilaalle tekemiensä ruumiinavausten perusteella kehitellyt teorian, jonka mukaan esim. sydän- ja verisuonisairaudet eivät ole kolesterolin aiheuttamia, vaan diabeteksen. Vaikka paastoverensokeri on normaali, insuliini on kuitenkin koholla ja tekee tuhojaan taustalla (sarakkeet Esidiabetes ja Diabetes). Tähän on helppo yhtyä, kun katsoo Why Syndrome X? kirjoituksen taulukossa 2 lueteltuja oireita – jo pelkästään endoteelin toiminnan heikkeneminen, veren hyytymistekijöiden negatiiviset muutokset ja ureahapon lisääntyminen riittävät lisäämään sydänkohtauksen riskiä puhumattakaan tulehduksellisista ja munuaisten toimintaan liittyvistä muutoksista!

Uuden polven edustajat

On mukava havaita, että insuliiniresistenssin tutkimus ei mene hautaan näiden veteraanien mukana, vaan myös uusi lääkäri-tutkija sukupolvi on paneutunut samaan asiaan ja luo uusia näkökulmia. Nykytutkijoista yksi kärkinimi on kanadalainen Jason Fung. Hän on kirjoittanut laajasti T2-diabeteksesta ja sen parantamisesta ilman lääkkeitä omalla sivustollaan täällä.

Hän esittää myös mielenkiintoisen uuden teorian insuliiniresistenssistä: hänen mukaansa myös T2-diabeetikon insuliinireseptorit toimivat normaalisti eivätkä ole insuliiniresistenssin syy. Hämmästyttävän yksinkertainen selitys olisikin se, että kaikki kudokset ovat jo niin täynnä glukoosia, että enempää ei soluihin yksinkertaisesti mahdu!

insuliiniresistenssi_5

Tämä sopisi hyvin yhteen myös sen kanssa, että diabeetikoilla syövän esiintyminen on yleisempää kuin muilla: jos solut ovat tupaten täynnä glukoosia, käynnistyy syövän kehittymistä edesauttava hapeton energian tuotto eli fermentoituminen (”sokerin käyminen”) helpommin.

J.Fung on tutkinut myös paaston etuja ja käyttää sitä osana diabeteshoitojaan.

Toinen merkittävä henkilö on eteläafrikkalainen Timothy Noakes. Hän edustaa tutkijoita, jotka ovat itse joutuneet kohtaamaan insuliiniresistenssin – tässä tapauksessa T2-diabeteksen muodossa. Hän oli aikaisemmin hiilihydraattitankkauksen kannattaja urheiluravitsemuksessa ja harrasti itsekin aktiivisesti liikuntaa ja juoksi maratooneja. Liikunnasta huolimatta hän sairastui T2-diabetekseen. Nykyisin hän on kääntänyt kelkkaansa 180 astetta ja puhuu hiilihydraattien vähentämisen puolesta. Hänen onnistui saada diabeteksensa remissioon ruokavalion muutoksella.

Näin tehdessään hän on sattumalta astunut paikallisen ravintoneuvojayhdistyksen (HPCSA, ei aivan vastaa suomalaista Valviraa) varpaille: hän lähetti twiitin, jonka mukaan on sopivaa vierottaa imeväisikäinen LCHF ruokavaliolle. Tästä em. yhdistys pillaistui ja uhkasi viedä Noakesin lääkärin toimiluvan sekä käynnisti häntä vastaan ”oikeudenkäynnin”.

Oikeutta on nyt käyty vuodesta 2014 ja viimeisin kuuleminen on parhaillaan käynnissä (17.-26.10.2016). Koko asia on saanut aivan järjettömät mittasuhteet verrattuna tapahtuman vakavuuteen: ”the hearing had cost millions to date”. Kyseessä näyttäisikin olevan virallisterveellisen linjan arvovalta ja siksi ei voida puhua oikeudenkäynnistä, vaan pikemminkin inkvisitiosta. Ravitsemuksesta ja terveysasioista kiinnostunut yleisö maailmanlaajuisesti seuraa Etelä-Afrikan tapahtumia.

Parhaassa tapauksessa tuosta teatterista poikii yleismaailmallinen tietoisuus insuliiniresistenssin vaaroista ja eri maiden ravitsemusneuvottelukunnat muuttavat ohjeistustaan insuliiniresistenssiä ennaltaehkäisevään suuntaan. Toivotaan ainakin.

Tässä osassa käytiin läpi insuliiniresistenssin taustaa ja historiaa sekä merkittävimpiä tutkimusten/teorioiden esittäjiä.

Seuraavissa osissa lähdetään perkaamaan pyramidin sisältämiä sairauksia aknesta ylöspäin ja viimeisenä pureudutaan pyramidin alimpaan kerrokseen sekä selvitellään insuliiniresistenssin aiheuttamia suoria ja välillisiä kustannuksia Suomen terveydenhuollolle.

Ari on tullut tutuksi useiden vieraskirjoitusten myötä.

 

arikAri Kaihola

Kirjoittaja on yli 15 v harrastanut terveysasioiden tutkimista ja opiskelua omatoimisesti tavoitteena tieteellisten havaintojen hyödyntäminen oman terveyden ylläpitoon. Tärkeintä terveyden hoitoa on ennaltaehkäisy ja siinä puhdas ravinto. Hippokrateen sanoin – olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi.

 

pfizer

T-Studio: urheilu ja doping sekä statiinit ja kansanterveys

Juonto suoraan kameraan päin: ”Tervetuloa Turpaduunarin uuden T-Studion lähetykseen tänne pärskivään Pasilaan. Tällä ohjelmapaikalla piti alunperin olla ”Studio Siitä Viis” ja tutkiva laihduttaja Raakel Lignell, mutta ohjelman hyllytyksen takia täällä on siis Turpaduunari ja kaksi ajankohtaista vierasta. Ensin haastattelussa on Suomen Hiihtomaajoukkueen tuleva uusi urheilulääkäri Howie S. Kondiksen, ja hänen jälkeensä Terveyden Hävityksen Laitoksen ikioma jees-mies ja sokeriteollisuuden puolustaja J.E.S. Kola. Tervetuloa vieraat sekä tietenkin kaikki katselijat.”

Turpaduunari: Tervetuloa, herra Kondiksen. Kertokaapa aluksi muutama sananen itsestänne. Suuri kansa ei teitä vielä tunne, mutta olette olleet lääketeollisuuden palveluksessa. Onko teillä kenties jotain salattavaa?

Kondiksen: Kiitos kutsusta tänne Pasilaan. Kuten kaikki tietävät, kyllähän minut kaikki tietävät, olen maailmankansalainen. Iivisniemi, Holmenkollen ja Minnesotan Yliopisto, siinä ovat pyhät paikkani. Olen suomalais-amerikkalainen viikinki. Viikingit, kaikkihan tietävät viikingit, olivat kovia hiihtämään ja purjehtimaan. Minä teen Suomesta suuren, aivan kuin Norjan, vaimonikin on norja, kaunis nainen. Täysi kymppi.

Turpaduunari: Kiitos, kiitos, nyt päästiin jo koulunumeroihinkin, mutta tämä lääketeollisuus-kytkentä jäi kyllä hieman epäselväksi. Voisitteko avata hieman?

Kondiksen: Pfizer tekee Suomesta suuren, minullakin on suuri, meillä on pillereitä jotka tekevät suomalaiset suuriksi. Vaikka on pienet kädet, voi olla suuri. Ei valtava, mutta suuri. Vaimonikin on kaunis. Meillä on sinisiä pillereitä. Itä-Saksassakin oli sinisiä pillereitä, ne kasvattivat muskeleita. DDR oli hieno maa. Tuloksia tuli. Uudemmat siniset pillerit lisäävät ihmisen ulottuvuutta. Pukuhuoneessa voidaan puhua lisää, pukuhuonepuhetta – you know.

Turpaduunari: Niin, herra Kondiksen, tehän olette jo kuulemma ehtineet tutustua Suomen naisten hiihtomaajoukkueeseen pukuhuonetiloissa. Mitä siellä pukuhuoneessa oikein näkee ja mitä siellä puhutaan?

Kondiksen: Naisten maajoukkueesta löytyy upeaa materiaalia, voin näyttää videonauhoja joskus. Ei ylipainoa kenelläkään, ei ylimääräistä rasvaa. Vaimoni on kyllä vielä kauniimpi, eikä hänellä ole astmaa. Pfizer ratkaisee kaiken, myös penkkiurheilijan ongelmat. Penkkiurheilijallahan voi olla ongelmia, vaikka korkea kolesteroli niin kuin urheilijoillakin. Meillä on pilleri siihenkin. Lipitor on hyvä pilleri ja Trofodermin on hyvä voide. Meillä on myös kipulääkkeitä Lipitorin aiheuttamiin lihaskipuihin. Minä teen Suomesta suuren!

Turpaduunari: Nyt taidettiin jo hieman eksyä tästä doping ja lääketeollisuus -teemasta kun statiinit tuli käsiteltyä. Liittyvätkös nämä yhteen?

Kondiksen: Tämä on median salaliitto. Ei tämän salaliiton pitänyt paljastua. Lääketeollisuus maksaa media-pomoille miljoonia ettei tämä paljastu. Sinä olet varmaan köyhä ja tylsä, jos sinua ei ole lahjottu. Ei kai se hiipparin näköinen harmaapartainen molekyylijournalisti tuolla takahuoneessa ole piirrellyt mitään kaavioita meidän lääkkeistä? Pfizer tekee Suomesta suuren. Tai voi tehdä pienenkin, riippuu pilleristä.

Turpaduunari: Aivan oikein, herra Kondiksen. Täällä Pasilassa meillä on laaja taustatoimitus kun valtamedia irtisanoo väkeä, ja tapaamasi Birdie tosiaan lukee siellä kulisseissa puolalaista tieteiskirjallisuutta. Mutta tämä idea siitä, että HMG-CoA reduktaasin estäjät eli tutummin sanoen statiinit ovat melko lailla vastakkaisia lääkkeitä kuin anaboliset steroidit, vaikkapa tämä kuuluisa klosteboli joka sisältää klooria, tämä on kiintoisa asia. Mevalonaatti-polku menee poikki eli testosteronin ja myös Q10 koentsyymin tuotanto menee sekaisin kun statiineja popsitaan. Mikäs logiikka tässä on?

Kondiksen: Pfizer tekee Suomesta suuren. Lipitor on ihmisille, jotka äänestävät väärää puoluetta. Vitsi, vitsi. Lipitor pitää Suomen terveenä. Pohjois-Karjala on maailman terveellisin paikka. Siellä on kauniita naisia. Miss Suomi 1994 tuli Pohjois-Karjalasta. Vaimoni on vieläkin kauniimpi. Pohjois-Karjalassa on asiat melkein yhtä hyvin kuin Minnesotassa, joka on hieno paikka, maailman paras paikka.

Turpaduunari: Tulihan se Pohjois-Karjala sieltä. Olin ajatellut tätä kysymystä seuraavalle vieraalle, Terveyden Hävityksen Laitoksen eli THL:n johtajalle J.E.S. Kolalle, mutta teidän sydäntä lähellä oleva lääkeyhtiö Pfizer liittyy tähän, joten kysytään pois. Kuinka monta atorvastatiini-reseptiä terveyskeskuslääkäri keskimäärin kirjoittaa Pohjois-Karjalassa ja vaikkapa Ahvenanmaalla? Atorvastatiinihan on siis tämä Lipitor-lääkkeessä oleva kolesterolia alentava aine, josta minulla on täällä myös tämä molekyylikaavio. Nykyään sitä valmistavat kyllä muutkin yritykset mutta silti, atorvastatiini tulaan aina muistamaan Pfizer-lääkkeenä. Nyt siis lukuja peliin – kuinka monta reseptiä?

Kondiksen: Bruce D. Roth, on tämän lääkkeen kehittelijä, hieno mies, kansallissankari. Minä olen vain urheilulääkäri, mutta osaan silti lukea. Jos doping-sana on viivattu yli niin silloin voidetta saa käyttää, ainakin jos siinä on anabolisia steroideja. Osaan kyllä lukea ja olen nähnyt myös numeroita. Koulussakin annetaan numeroita, mutta kohta ei enää anneta numeroita. Alakoululaisille ei enää anneta numeroita. Minnesotassa on paremmat koulut ja yliopistot. Mutta Suomesta tulee taas suuri.

Turpaduunari: Ei se tarkka vastaus nyt oikein irronnut, niin kerrotaan tässä katsojillekin näitä lukuja. Ahvenanmaalla terveyskeskuslääkäri kirjoittaa keskimäärin 14,7 atorvastatiini-reseptiä vuodessa, kun Pohjois-Karjalassa määrä on 155,6. Tässä on siis yli kymmenkertainen ero kahden sairaanhoitopiirin välillä yhden ainoan lääkeaineen kohdalla, jonka kuuluisin valmistaja on Pfizer. Nämä luvut ovat muuten vuodelta 2015 eli viime vuodelta. Mitenkäs tämä on mahdollista?

Kola: Aaa…pa-pa-pakko puuttua tä-tä-hän hieman. Tässä on kyllä niin, että Po-Po-Pohjois-Karjala on Suomen tervein alue – eniten myydään rypsimargariinia kaupan etukorttipisteiden mukaan. Ra-ra-rannikkoruotsalaiset ovat raihnaista porukkaa. Syövät voita ja rapuja ja juovat alkoholia.

Turpaduunari: Jaaha, tästä tulikin kolmen kimppa. Tervetuloa mukaan Sanofi-lääkeyhtiön, anteeksi, Terveyden Hävityksen Laitoksen johtaja J.E.S. Kola. Mutta sanokaapas nyt vielä tarkemmin, miksi Ahvenanmaalla ei käytetä niin paljon lääkkeitä?

Kondiksen: Näin suomalais-norjalais-amerikkalaisena täytyy sanoa, että ruotsalaiset ovat niin sairasta porukkaa, että hyvät lääkkeet menee hukkaan. Lipitor on ennaltaehkäisevä lääke riskitekijöiden ilmaantumisen ehkäisyyn.

Turpaduunari: Vai että ehkäisyyn. Voihan sen noinkin muotoilla sillä tutkijoiden mukaan statiinit tekevät lasten saannista vaikeampaa. Hormonit menevät solmuun sekä miehillä että naisilla. Taas viittaan tähän mevalonaatti-polkuun.

Kola: Aaa…tä-tä-tämä on tasa-arvokysymys. Kun ka-kaikista tulee hedelmättömiä eunukkeja ei tarvitse miehiä ja naisia erotella. THL haluaa edistää tasa-arvoa. Hedelmöityshoitoja saa kyllä rahalla.

Kondiksen: Minä teen Suomesta suuren. Statiinit keksittiin kun haluttiin pärjätä olympialaisissa. Itä-Saksan naisille piti antaa jotain salaa, että länsimaillakin olisi toivoa. Statiini on lähes käänteinen anabolisille steroideille, ja jopas naisten parrankasvu loppui ja tulokset huononi. Pfizer osaa homman.

Turpaduunari: Niin, niin, mieleeni tuli tämä kuulantyöntäjätär Heidi Krieger, nykyään tavallinen perheenisä. Taisi muuten käyttää klostebolia ja turinabolia eli näitä klooria sisältäviä anabolisia. Lääkkeillä saa kaikenlaista aikaan, vai mitä?

Kola: DDR oli e-e-esikuva kun THL ja Valvira toimii. Ke-ke-keskusjohtoinen tapa hallita kansaa lääkeillä. Nyt on vain Po-po-pohjois-Korea ja Suomi jäljellä. Kuuba on ihan liberaali.

Kondiksen: Kun minusta tulee hiihtomaajoukkueen ylilääkäri, ja onneksi tulee, vaimonikin on siitä onnellinen, niin minä lupaan kaikille urheilijoille lisää D-vitamiinia. Eikä siinä kaikki, minä lupaan hiihtäjille myös lisää kolesterolia ja kananmunan keltuaisia testosteronin synteesiä varten. Ja penkkiurheilijoille lisää Lipitoria, ettei turhaan riehuta penkillä.

Turpadunari: Mikä ihme tässä Lipitorin eli atorvastatiinin voittokulussa oikein on takana? Ainehan kuulostaa aivan älyttömältä. Huono imeytyminen, suuri sitoutuminen proteeineihin kuten albumiiniin, ja vielä maksan sytokromi P450 3A4 rasittaminen. Niin ja vielä reilusti yli vuorokauden mittainen vaikutusaika, joka on riskitekijä yliannostelulle. Eihän tässä ole mitään järkeä!

Kola: Ku-ku-kuten Pohjois-Karjala ja Pekka Puska todistivat, Lipitor pidentää ikää. Ta-tai ainakin saa elämän tuntumaan pidemmältä, ihan niin kuin mehulinko, e-e-ei kun mehulinja, ettei juo alkoholia ikinä, edes yskänlääkkeessä. Vanhemmuus on aliarvostettua. Huono muisti saa jo-jokaisen päivän tuntumaan erilaiselta.

Kondiksen: Lääketiede, minä kyllä tunnen lääketieteen, on itseään korjaava prosessi. Juuri äsken tämä vihertävä Sydänliiton pääsihteeri, entinen oikeusministeri vuosilta 2007-2011, Tuija Brax, upea nainen, mutta vaimoni on kauniimpi, puhui laaturekisteristä. Sairaalat täytyy saada kilpailemaan parhaasta hoidosta. Minä teen Suomesta suuren. Ja hoidosta parhaan, minulla on kuulkaa ollut hyviä hoitoja, mutta vaimoni ei tiedä.

Turpadunari: Ja juuri äsken Sisä-Suomen syytäjänvirasto vaati ankaria rangaistuksia kirurgille joka oli ennen leikkauksia tarkistanut miten eri tekniikat olivat toimineet muiden leikkauksissa. Suomessa tietosuoja estää kaikki yrityksetkin oppia muiden virheistä ja saada joku kiinni virheistä. Jokainen potilas on koekappale kun historiasta ei ole tietoja. Laaturekisteri ilman mahdollisuutta parantaa toimintatapoja on täysin turha.

Kola: La-la-laaturekisteriä tarvitaan. Tämä rekisteri työllistää. Si-sillä on talousvaikutus. Ei se paranna hoitoa, se huonontaa hoitoa, mu-mutta talous paranee. Lisää työpaikkoja, lisää lääkäreitä ja lisää korruptiota.

Kondiksen: Pfizer tietää mitä kansa tarvitsee. Pfizer tietää mitä urheilija tarvitsee. Minä tiedän mitä Pfizer tarvitsee: markkinaosuuksia. Siitä tässä on kysymys, Suomesta tulee suuri, tarvitaan markkinaosuuksia. Välillä Merck oli niskan päällä, mutta Karibian-matkat auttoivat lääkäreitä keskittymään olennaiseen: jatkuvaan potilasvirtaan. Potilaita vasemmalta, potilaita oikealta, tämä on porttiteoria. Kun määrää ensin väärän lääkkeen, niin haittavaikutukset saavat asiakkaan tulemaan jatkuvasti uudestaan yksityistetylle vastaanotolle. Valtio maksaa. Tämä on kapitalismia, kaikki voittavat. Me saamme rahaa, potilaat saavat jotain valitettavaa ja poliitikot saavat rauhassa suhmuroida. Suomesta tulee suuri. Vaimoni pitää siitä, oma kaunis vaimoni, haluaa Suomen suureksi.

Turpaduunari: Statiinien markkinaosuuksissa on tosiaan ollut tarkkoja käännekohtia. Vuosi 2005 oli yksi kun kustannuksia yritettiin hillitä Lipitorin kovan hinnan takia. Mutta parin vuoden laskun jälkeen atorvastatiinin osuus on taas kasvanut vuoden 2007 jälkeen. Simvastatiinin huippuvuosi myydyissä grammoissa oli 2010, ja sen jälkeen on ollut alamäkeä. Patentit ovat kyllä menneet umpeen, mutta silti juuri atorvastatiini, lääke johon on eniten yhdistetty haittatapahtumia, on markkinavoittaja. Eikös tässä ole selvä kilpa Merck-lääkärien ja Pfizer-lääkärien välillä?

Kondiksen: Myynti nousee kun markkinointi pelaa. Meillä se pelaa. Atorvastatiinin myyty grammamäärä on lähes joka vuosi kasvanut enemmän kuin potilasmäärä, anteeksi asiakasmäärä. Potilas on ruma sana, viittaa sairauteen, potilaaksi tulee eli sairaaksi vasta kun alkaa syömään lääkkeitä. Vaimoni on terve, täysi kymppi. Jokaiselle asiakkaalle täytyy aina myydä vähän ekstraa. Liikakulutus on kapitalismin pelastus.

Kola: Ma-ma-markkinoiden jako parantaa ajankäyttöä. Ei kukaan lääkäri ehtisi töihin jos kaikkia lääkkeitä pi-pitäisi yrittää lahjomalla myydä kaikille lääkäreille. Y-y-yksi tauti, yksi lääke, yksi firma, pidemmät juhlat.

Turpaduunari: Näyttää siltä että tästä aiheesta voisi puhua vielä vaikka koko illan, mutta hyvät katsojat, on aika lopetella. Kiitos kommenteista somessa, ja ensi kerralla yritämme saada studioon suolistosairauksista puhumaan miehen jonka perästä kuuluu, Aimo A. Vanne. Kiitos vielä kerran ja tämän jälkeen tällä kanavalla uusi Veitola-Enbuske-Saanila-Saariluoma-Alizad Putous-Posse-Tähdet-Show joka lyhennettynä kulkee nimellä VESSA. Pysykää kanavalla ja sivistynyttä iltaa kaikille.

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

 

kolumni_2

Missä mennään kilpirauhaskiistassa?

Olet varmaan ihmetellyt mistä kilpirauhaskiistassa on kyse? Anna turpaduunarin kantaa oma kortensa kekoon seuraavalla koosteella siitä mitä on kirjoitettu kilpirauhaskiistasta. Tämä oli lakkautetun Terveysblogini (Iltalehti) runsaasti luettu, kommentoitu ja viitattu kirjoitus. En ole vielä saanut pelastettua kaikkea sisältöä lakkautetussa terveysblogissani, mm. kommentit on edelleen työn alla. Tässä tämän kilpirauhaskoosteen kommentit näkyvät (Google Drive-dokumenttina. Kiitos!).

Päivityksiä on tulossa tähän kirjoitukseen sitä mukaa kun tietoa on mediassa lisää jaossa. Kommentoi! Informoi! Vaikuta! Jaa tietoa eteenpäin!

Päivityksiä (alunperin ilmestynyt 15.4.2015): 16.4., 29.4., 3.5., 22.5., 23.5., 25.5., 3.6., 4.6., 19.6., 27.7., 5.8., 28.8., 23.10., 30.10., 14.12., 16.12., 22.1.2016, 23.1., 24.1., 25.1., 26.1., 27.1., 28.1., 3.2., 6.2., 10.2., 12.2., 14.2., 20.2., 27.2., 29.2., 1.3., 27.3., 2.4., 18.4., 4.5., 8.5., 27.5., 30.6., 29.7., 7.8., 21.8., 15.10., 19.10. 22.10.,

Olen lisännyt linkin yhteyteen sanan uusi! jos se on päivitetty tai lisätty listalle viimeisimpien päiven aikana. Lisäksi olen muokannut muutenkin tämän listauksen luettavampaan muotoon. Kiitos saamastani palautteesta.

 

Vuonna 2016 tapahtunutta

Kilpirauhasadressi:
Stoppa sköldkörtelskandalen nu!! Pysäyttäkää kilpirauhas skandaali heti!! (tarkistettu 15.10.2016)
http://www.skrivunder.com/stoppa_skoldkortelskandalen_nu (1 949 allekirjoitusta, 156 kommenttia)
Vastustamme Valviran aikeita puuttua kilpirauhasongelmien hoitoon (tarkistettu 15.10.2016)
http://www.adressit.com/vastustamme_valviran_aikeita_puuttua_kilpirauhasongelmien_hoitoon (12 981 allekirjoitusta, 819 kommenttia)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä:
http://kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1453293579484.html (22.1.2016)
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1453291727015.html (22.1.2016)

Valviran omat ilmoitukset:
http://www.valvira.fi/-/kho-vahvisti-kaksi-valviran-laakarin-ammattioikeuksia-rajoittavaa-paatosta (25.1.2016)

Suomen kilpirauhaspotilaat:
uusi! http://kilpirauhaspotilaat.fi/tiedostot/kilpirauhasen_vajaatoiminnan_diagnosointi_ja_hoito.pdf (1.10.2016)
uusi! http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/endokrinologian-professorin-ja-kahden-potilaan-yhteinen-kirjoitus
uusi! http://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/syysseminaari-hostseminarium-01102016
http://kilpirauhaspotilaat.fi/current/vastine-duodecim-lehden-katsaukselle-kilpirauhasperaisen-vajaatoiminnan-hoidosta (3.5.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/avoin-kirje-porin-terveydenhuollolle-2 (Avoin kirje Porin terveydenhuollolle. Porin terveyskeskuksen ohjeistus on vaaraksi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville, 18.4.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/current/karjalaisessa-laaja-artikkeli-kilpirauhasen-oppiriidasta-2722016 (Karjalaisessa laaja artikkeli kilpirauhasen oppiriidasta 27.2.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/miten-kohdata-kroonisesti-sairas-ihminen (Miten kohdata kroonisesti sairas ihminen?)  
http://www.kilpirauhaspotilaat.org/ajankohtaista/laakarilta-vietiin-taas-oikeudet (Lääkäriltä vietiin taas oikeudet, 10.2.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/ninan-tarina-liikatoiminnalta-vajaatoiminnalle-vastuu-laakityksen-saadosta-omissa-kasissa (tarkistettu 24.1.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/jaanan-tarina-elainperainen-laake-toi-avun (tarkistettu 24.1.2016)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1834490453445099&id=1691100561117423 (Tänään tuli lunta tupaan, 22.1.2016)

Televisio- ja radio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:

Huomenta Suomi 6.6.2016 (Matti Välimäen haastattelu)
http://www.katsomo.fi/#!/jakso/618114?toista
Radio Pori 20.4.2016: ”Suomen kilpirauhaspotilaat kritisoi Porin terveydenhuoltoa”
http://www.radioharju.fi/uutiset/paikallinen/suomen-kilpirauhaspotilaat-kritisoi-porin-terveydenhuoltoa (linkki ei toimi?)
Yle Terveys 20,4,2016: ”Porin johtava lääkäri torppaa syytökset: ”Kilpirauhasen vajaatoiminta otetaan vakavasti””
http://yle.fi/uutiset/porin_johtava_laakari_torppaa_syytokset_kilpirauhasen_vajaatoiminta_otetaan_vakavasti/8822895
Yle Uutiset 12.2.2016: ”Valvira on rajoittanut 5 lääkärin oikeuksia hoitaa kilpirauhaspotilaita”
http://yle.fi/uutiset/valvira_on_rajoittanut_5_laakarin_oikeuksia_hoitaa_kilpirauhaspotilaita/8666213
Yle Uutiset 12.2.2016: ”Kilpirauhashoidosta Valviran hyllyttämä lääkäri: ”En olisi uskonut, että näin voi käydä oikeusvaltiossa””
http://yle.fi/uutiset/kilpirauhashoidosta_valviran_hyllyttama_laakari_en_olisi_uskonut_etta_nain_voi_kayda_oikeusvaltiossa/8666704?ref=leiki-uu
Yle Nyheter 10.2.2016: ”Kronobyläkare får inte längre vårda sköldkörtelpatienter”
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/09/kronobylakare-far-inte-langre-varda-skoldkortelpatienter
Yle Spotlight 1.2.2016: ”Laiska ja lihava vai sairas?”
http://areena.yle.fi/1-3083095
Yle Svenska 1.2.2016: ”Det är min hälsa det handlar om.”
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/31/det-ar-min-halsa-det-handlar-om

Tieteelliset tutkimukset:
Rush University Medical Center. ”Hypothyroidism symptoms linger despite medication use, normal blood tests.” ScienceDaily. ScienceDaily, 12 October 2016. uusi! www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012132038.htm
Is a Normal TSH Synonymous with “Euthyroidism” in Levothyroxine Monotherapy? Sarah J. PetersonPh.D., Elizabeth A. McAninchM.D., and Antonio C. BiancoM.D.  First Published Online: October 04, 2016
uusi! DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2016-2660
Bianco Lab (Antonio Bianco): ”New studies could impact treatment recommendations for hypothyroidism.”
http://deiodinase.org/2016/05/17/new-studies-could-impact-treatment-recommendations-for-hypothyroidism/ (17.5.2016)
Bianco Lab (Antonio Bianco): ”The History and Future of Treatment of Hypothyroidism.”
http://deiodinase.org/2016/01/13/the-history-and-future-of-treatment-of-hypothyroidism/ (13.1.2016)

Lehdet:
Helsingin Sanomat 28.7.2016: ”Painonnousu olikin oire sairaudesta – kilpirauhasen vajaatoiminta jää usein huomaamatta”
http://www.hs.fi/torstai/a1469588963184
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: ”Lääkäri: Valvira leimasi potilaani hysteerikoiksi – tässä jätetään sadat, jopa tuhannet potilaat ilman hoitoa”
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/laakari-valvira-leimasi-potilaani-hysteerikoiksi—tassa-jatetaan-sadat-jopa-tuhannet-potilaat-ilman-hoitoa
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: ”Lääkärit pelkäävät määrätä lääkettä kilpirauhaspotilaille – moni tilaa lääkettä jo nyt Saksasta”
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/laakarit-pelkaavat-maarata-laaketta-kilpirauhaspotilaille—moni-tilaa-laaketta-jo-nyt-saksasta
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: ”Valvira kilpirauhaslääkityskohusta: Emme jahtaa lääkäreitä, kyse on potilasturvallisuudesta”
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/valvira-kilpirauhaslaakityskohusta-emme-jahtaa-laakareita-kyse-on-potilasturvallisuudesta
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: ”Valvira tiukkana: sadat kilpirauhaspotilaat jäämässä ilman hoitoa – ”Ihmiset jätetään heitteille””
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/valvira-tiukkana-sadat-kilpirauhaspotilaat-jaamassa-ilman-hoitoa—ihmiset-jatetaan-heitteille
Karjalainen 29.2.2016: ”Sairaanhoitopiireissä erilaisia käytäntöjä”
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98982-sairaanhoitopiireissa-erilaisia-kaytantoja
Karjalainen 29.2.2016: ”Lääkäri ei saanut enää hoitaa 43-vuotiasta Maria – ”En uskoisi, että tällaista voi tapahtua Suomessa””
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98978-laakari-ei-saanut-enaa-hoitaa-43-vuotiasta-maria-en-uskoisi-etta-tallaista-voi-tapahtui-suomessa
Karjalainen 29.2.2016: ”Lääkärit pelkäävät potilaiden puolesta”
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98981-laakarit-pelkaavat-potilaiden-puolesta
Karjalainen 26.2.2016: ”Osa kilpirauhaspotilaista jäämässä ilman hoitoa”
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/98842-osa-kilpirauhaspotilaista-jaamassa-ilman-hoitoa
ET-lehti (22.2.2016): ”Kiminkinen: Kilpirauhasen vajaatoiminta on muotisairaus”
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/kilpirauhanen/kiminkinen_kilpirauhasen_vajaatoiminta_on_muotisairaus
KauppaSuomi 5:38, 2016 (3.2.2016): ”Korkein Hallinto-Oikeus on tehnyt kilpirauhasen hoitokiistassa nollapäätöksen.”
http://issuu.com/kauppasuomi/docs/05-keski-pohjanmaa_ad1498985db359?e=10124190/33208380
Apu Terveys 28.1.2016: ”Kilpirauhashoito – Oikea lääkitys saa vajaatoiminnan hankalat oireet kuriin”
http://www.apu.fi/artikkeli/uusi-apu-terveys-ilmestynyt-5 (runsaasti kommentteja!)
Mediuutiset 25.1.2016: ”Korkein hallinto-oikeus vahvisti lääkärinoikeuksien rajoittamisen kilpirauhashormonien määräämisasiassa”
http://linkis.com/www.mediuutiset.fi/u/tSqGM
Suomen Lääkärilehti 25.1.2016: ”KHO vahvisti päätökset lääkärin ammattioikeuksien rajoittamisesta kilpirauhashoidoissa”
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=16476/news_db=web_lehti2009/type=1/

Blogikirjoitukset:
Christer Sundqvist, biologi, filosofian tohtori, sosiaalisen median pioneeri, turpaduunari:
http://turpaduunari.fi/missa-mennaan-kilpirauhaskiistassa/ (15.10.2016 viimeksi päivitetty)
http://turpaduunari.fi/nina-on-pulassa/ (19.8.2016)
http://turpaduunari.fi/mita-pitaisi-ajatella-hypotyreoosin-hoidosta/  (3.5.2016)
http://turpaduunari.fi/laakarien-uskonkappaleet-vahingoittavat-potilaiden-etuja/ (27.3.2016)
Nina Saine, potilasaktiivi:
uusi! http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/10/blogistikin-joutuu-hankkimaan.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/06/kilpirauhaspotilaiden-tilanne.html (29.6.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/04/kommentointia-ylen-uutisoimaan.html (21.4.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/03/kilpirauhasen-vajaatoiminta.html (7.3.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/02/totuus-ja-valhe-oikeudenmukaisuus-ja.html (12.2.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/01/olemme-jo-voittajia.html (25.1.2016)
Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):
uusi! https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/10/22/vaarin-parannettu-poika/ (22.10.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/06/04/uudet-tutkimukset-saattavat-vaikuttaa-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoitosuosituksiin/ (4.6.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/03/23/potilas-saa-laakkeensa/ (23.3.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/03/15/jatko-potilaan-tietojenluovutuskieltoa-rikottiin/ (15.3.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/03/10/valvira-vaarantaa-potilasturvallisuuden/ (10.3.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/02/24/viidennen-laakarin-oikeuksia-rajoitettiin/ (24.2.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/01/22/kho-teki-tanaan-paatoksen/ (22.1.2016)
Stoori – Melkein oikeissa töissä
http://www.stoori.fi/melkein-oikeissa-toissa/vaarin-parannetut/ (22.1.2016)
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
https://roskatiede.wordpress.com/2016/01/24/valvira-voitti-kilpirauhaskiistan-korkeimmassa-hallinto-oikeudessa-tuomariaanin-10-0/
Koko hoito
https://uupuneentarina.wordpress.com/uupumuksen-hoitoa/oppikiista/ (päivitys 22.1.2016)
Mats Reimers blogg (Dagens Medicin)
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/08/18/professor-svarar-pa-mats-reimers-kritik/ (18.8.2016)
http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2016/08/17/professor-pa-ki-later-patienter-knacka-pa-sina-meridianer/ (18.8.2016)

Muut kirjoitukset ja videot:
Lääkärikeskus Lupaus
uusi! http://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/ristiriitaiset-lausunnot-seka-valinpitamattomyys-estavat-kilpirauhasongelmien-hoitoa/
Suomen terveysjärjestö
http://www.terveysjarjesto.fi/tietoa-kilpirauhasesta/22-kilpirauhasen-hoito-suomessa
http://www.terveysjarjesto.fi/stj-blogikirjoitukset/78-riikka-joutuu-hakemaan-kilpirauhaslaakkeensa-kreikasta 
VajisHoitoViat (tuntematon laatija)
https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVZE1VbTBCc0Z6VTFfZkN4SFpQaURrTjQtalBN/view
TSH ja T4v huono (tuntematon laatija)
https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVRnJ4RUFnWUUwemlnLWdEY2xrRGZVam0zM3pr/view

Vertaistukisivustot ja keskustelufoorumit:
Kilpirauhanen.com (toimii taas! Tarkistettu 17.10.2016)
http://www.kilpirauhanen.com/forum/
Kilpirauhasfoorumi. (päivitys 17.10.2016)
http://www.kilpirauhas.info/foorumi/
Suomalainen kannanotto kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon
http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=22&t=3898 (päivitys 16.10.2016)
Kilpirauhaspotilaiden kapina
http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=22&t=3839 (päivitys 20.8.2016)
Kilpirauhaspotilaat Facebookissa
https://www.facebook.com/kilpirauhaspotilaat (päivitys 3.5.2016)
Kilpirauhasen vajaatoiminta – kokemuksia, taistelua, opettelua (epävarma palvelu))
http://www.kilpirauhasenvajaatoiminta.fi/
anna&ellit: Kilpirauhasen vajaatoiminta.
http://keskustelu.ellit.fi/threads/kilpirauhasen-vajaatoimintaa.1518048/ (uusin kommentti 21.1.2016)

 

Vuonna 2015 tapahtunutta

Kantelu Julkisen sanan neuvosto:
Kantelu Julkisen sanan neuvostolle Lääkärilehden kilpirauhaskiistaa koskevasta artikkelista (2015)
http://www.amplia.fi/blogi/?x119991=261911 (sivu poistettu)
Julkisen sanan neuvoston päätös oli pettymys. (21.2.2015)
http://www.terveysjarjesto.fi/13-blogi/54-julkisen-sanan-neuvoston-paatos-pettymys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteet asiasta:
Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuus, 26.1.2015
http://www.thl.fi/documents/863554/1126799/Nopea_vastaus_Kilpirauhasen_vajaatoiminta.pdf/832ae614-a6e0-4ad3-9301-13fad1208e83
THL julkaisi kaikessa hiljaisuudessa toisenkin vastauksen endokrinologiyhdistykselle, tällä kertaa psykiatrian ja bariatrian aloilta. Vaikka kuviot osoittavat selkeät yhteydet T3:n käytön ja tehon välillä, lausunto sanoo ettei ole mitään tehoa, 10.3.2015.
http://www.thl.fi/documents/863554/1126799/Nopea_vastaus_T3+jatkolausunto+Depressio+Obesiteetti.pdf

Suomen kilpirauhaspotilaat kotisivu

http://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/vastine-lehtiartikkeleihin-22102015-kansalaisinfosta (Vastine lehtiartikkeliin kansalaisinfosta, 22.10.2015)

Televisio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:
YLE Uutiset:”Lääke kansantautiin sytytti oppiriidan: täsmälääke vai vaarallinen hormonihoito?” (1.6.2015)
http://yle.fi/uutiset/laake_kansantautiin_sytytti_oppiriidan_tasmalaake_vai_vaarallinen_hormonihoito/8026440

Koulutuspäivät kilpirauhaskiistasta:
MediAkatemia yhteistyössä Suomen Endokrinologiyhdistys r.y. Kilpirauhasen vajaatoiminta – tunnistus ja hoito. 13.1.2015 (ei enää internetissä)
Professio Training: Kilpirauhasen toimintahäiriöt. 24.3.2015, Helsinki  (ei enää internetissä)
Mediakatemia: Kilpirauhasen vajaatoiminta, Radisson Blu Royal, Helsinki 09/06/2015. (ei enää internetissä)
Helsingin yliopisto: Endokrinologiaa ja diabetologiaa yleislääkäreille. Kilpirauhasen toimintahäiriöt, Endokrinologi Vesa Ilvesmäki, Hki, 27.3.2015 (PDF-tiedosto ehdittiin jo poistaa internetistä, mutta Turpaduunarin tukijoukkojen avulla saatiin vielä talteen!)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22361825/helsingin-yliopisto-ilvesmaki-2015-kilpirauhanen.pdf

Tieteelliset tutkimukset:
Bianco Lab (Antonio Bianco): New insights into LT4 monotherapy for hypothyroidism.
http://deiodinase.org/2015/10/09/new-insights-into-the-variable-effectiveness-of-levothyroxine-monotherapy-for-hypothyroidism/ (9.10.2015)
Bianco Lab (Antonio Bianco): Scope and limitations of iodothyronine deiodinases in hypothyroidism.
http://deiodinase.org/2015/10/09/scope-and-limitations-of-iodothyronine-deiodinases-in-hypothyroidism/ (9.10.2015)
Okosieme, O., Gilbert, J., Abraham, P., Boelaert, K., Dayan, C., Gurnell, M., Leese, G., McCabe, C., Perros, P., Smith, V., Williams, G. and Vanderpump, M. (2015), Management of primary hypothyroidism: statement by the British Thyroid Association Executive Committee. Clin Endocrinol. doi:10.1111/cen.12824
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cen.12824/full

Lehdet:
Helsingin Sanomat 29.10.2015: Seminaari pohjautui lääketieteeseen
http://www.hs.fi/mielipide/a1446005885936
Iltalehti 29.10.2015: Vastine Iltalehden juttuun kilpirauhastilaisuudesta
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015103020579815_uu.shtml
ET-lehti 28.10.2015: ”Luota erikoislääkäriin kilpirauhasen hoidossa”
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/kilpirauhanen/luota_erikoislaakariin_kilpirauhasen_hoidossa
Helsingin Sanomat 27.10.2015: Kyse ei ollut uskomushoidoista
http://www.hs.fi/paivanlehti/27102015/a1445836688928
Satakunnan Kansa 24.10.2015: Kiistely syö luotettavuutta.  (ei enää internetissä)
Satakunnan Kansa 22.10.2015: HS: Ari Jalonen huijasi edustajatoverinsa tilaisuuteen.  (ei enää internetissä)
Helsingin Sanomat 22.10.2015: Kansanedustajat huijattiin vaihtoehtolääketieteen seminaariin.
http://www.hs.fi/politiikka/a1445479792297
Iltalehti 22.10.2015: Kiistelty lääkäri perussuomalaisten tilaisuudessa – kansanedustajat peruivat osallistumisensa.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015102220545420_uu.shtml
ET-lehti: ”Kilpirauhaspotilaat kimpaantuivat Kiminkiselle” (17.9.2016)
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/kilpirauhanen/kilpirauhaspotilaat_kimpaantuivat_kiminkiselle
ET-lehti: ”Julkkislääkärien kilpirauhaskiista: Nyt puhuu Antti Heikkilä” (15.9.2015)
http://www.etlehti.fi/kilpirauhaskiista
Kilpi -lehti 2:5-6, 2015: ”Tiivistelmä Matti Välimäen luennosta aina ajankohtainen kilpirauhasen vajaatoiminta”.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf
Kilpi -lehti 2:4, 2015: ”Tasapainoa elämään teemapäivästä”.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf
kolumni_2KauppaSuomi 3.6.2015: Kilpirauhaskiistaa Suomessa
http://issuu.com/kauppasuomi/docs/23-keski-pohjanmaa_0e9b71139b470e?e=10124190/13259933
Iltalehti 8.5.2015: Kilpirauhaskiista paisuu: Potilailta viisi tiukkaa kysymystä – lue vastaukset
http://www.iltalehti.fi/terveys/2015050819652317_tr.shtml
Iltalehti 5.5.2015: Näkökulma: Hoitosuositukset törmäyskurssilla
http://www.iltalehti.fi/terveys/2015050519612154_tr.shtml
Iltalehti 5.5.2015: Ministeriökin puuttui kilpirauhaskiistaan
http://www.iltalehti.fi/terveys/201505050124434_tr.shtml
Iltalehti 5.5.2015: Kilpirauhaskiista poiki potilasyhdistyksen
http://www.iltalehti.fi/terveys/201505050123920_tr.shtml
Suomen Lääkärilehti 5.3.2015: Lääkäriliitto: 
Potilasta on hoidettava trijodityroniinilla oikein
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show%2Fnews_id%3D15534%2Ftype%3D1
Potilaan lääkärilehti ”Kilpirauhashoitojen selvittely jatkuu oikeudessa” (12.2.2015)
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/kilpirauhashoitojen-selvittely-jatkuu-oikeudessa/
Science Daily ”New insights into treatment of hypothyroidism”
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113153952.htm
Kilpi -lehti 1:7-8, 2015: ”Lakkaa olemasta vain potilas!”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti1-2015.pdf

Blogikirjoitukset:
Christer Sundqvist, biologi, filosofian tohtori, sosiaalisen median pioneeri, turpaduunari:
http://turpaduunari.fi/kilpirauhaskiistaa-todistamassa/ (23.10.2015)
http://turpaduunari.fi/hoitovirheita-kilpirauhaspotilaille-suomessa-mita-tehda/ (4.8.2015)
http://turpaduunari.fi/kansainvalinen-kilpirauhastietoisuusviikko-on-kaynnissa/ (25.5.2015)
http://turpaduunari.fi/kilpirauhaset-kummastelun-kohteena/ (18.5.2015)
http://turpaduunari.fi/karpanen-seikkailee/ (22.4.2015)
Nina Saine, potilasaktiivi:
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/valviran-aiheuttaman-piinan-loputtava.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/raskaana-olevan-kilpirauhaspotilaan.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/haluatko-parantua.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/potilaat-jarkyttyneita-helsingin.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/10/kilpirauhassota-ilmion-kuvausta-ja.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/10/liikalaakityksen-merkkien-tunnistaminen.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/09/kilpirauhaspotilaat-ja-muut-ihmiset-osa.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/06/vahaisen-t3-hormonin-vaarat.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/05/laakarin-kaannytysta.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/05/suomen-kilpirauhaspotilaat-yhdistys-ja.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/05/susanna-joutuu-hakemaan.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/04/kilpirauhaspotilaat-ja-muut-ihmiset-osa.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/04/toipumistarina.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/03/mielipidekirjoitukseni-t3-monoterapian.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/03/endokrinologit-eivat-ole.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/03/laakariliitto-ottaa-kantaa-t3-hormonin.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/02/uusi-kilpirauhaskiistaan-liittyva.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/02/mika-endokrinologeja-riivaa-no-ainakin.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/01/potilaat-pulassa-valviran-toimien.html
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
https://roskatiede.wordpress.com/2015/05/09/laakariseura-duodecim-puuttui-toimittaja-tuula-malinin-kirjoituksiin-malin-ei-anna-periksi/
Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/12/15/eraan-potilaan-kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/12/10/miten_laakarien_erimielisyydet_tulisi_ratkaista/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/12/02/ilman-laakaria-jaaneen-potilaan-hatahuuto-usealle-viranomaiselle/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/11/17/ruotsin-uusi-eduskunta-aloite-kilpirauhassairauksien-hoitosuosituksen-laatimiseksi/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/10/23/skotit-tutkivat-t3-on-turvallinen-pitkaaikaiskaytossa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/10/22/pitkaaikainen-t3-monoterapian-kaytto-korkean-verenpaineen-hoidossa-parantaa-sydanterveytta/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/10/01/hoitosuositusten-nayton-taso/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/09/27/professorit-tyroksiini-ei-todellakaan-auta-kaikkia-vajaatoimintapotilaita/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/08/07/suomen-kilpirauhaspotilaat-ry-julkisti-nettisivustonsa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/08/02/uusi-kortisolin-sylkitesti-tulossa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/06/26/tutkiiko-laaketiede-oikein-oikeita-asioita/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/06/02/trijodityroniini-vaikeahoitoisen-masennuksen-hoidossa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/23/kansainvalinen-kilpirauhastietoisuusviikko-25-31-5/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/15/malcolm-kendrick-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoidosta/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/06/tyroksiinihoidosta-lausuttua/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/01/ruotsalainen-tyroksiinitutkimus/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/04/11/uusi-yhdistys-on-perustettu/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/03/14/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoitotilanne-suomessa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/03/13/potilaiden-kirje-husille-osa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/03/11/potilaiden-kirje-husille-osa-1/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/02/14/moniko-potilas-ei-saa-apua-tyroksiinista-osa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/02/11/laakaritta-jaaneen-potilaan-kirje/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/01/23/helsingin-hallinto-oikeus-19-12-2014-otteita/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/01/20/olli-sovijarvi-valviran-tarkastelun-alla/
Thyroid hormones (ruotsinkielinen blogi):
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/12/31/bok-far-danska-hypotyreospatienter-att-byta-behandling-och-bli-friskare/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/09/10/mats-reimer-har-fel-om-torkat-skoldkortelextrakt/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/08/15/kun-huumori-menee-liian-pitkalle/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/08/04/hillary-clinton-gor-slut-pa-all-smutskastning-av-torkat-skoldkortelextrakt/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/06/29/70-ars-franvaro-av-bevis-ar-inte-en-gata-utan-svar-pa-att-levaxin-inte-botar-hypotyreos/

https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/06/25/nej-svenska-endokrinologforeningen-ert-svar-duger-inte-for-420-000-patienter/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/06/13/alarmerande-manga-med-hypotyreos-och-levotyroxinbehandling-bland-patienter-som-drabbas-av-brustet-hjarta/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/05/06/oppen-fraga-till-svenska-endokrinologforeningen/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/04/19/pagaende-studie-om-behandling-med-torkat-skoldkortelextrakt-kombinationsbehandling-och-levotyroxinbehandling/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/01/20/del-1-torkat-skoldkortelextrakt-en-beprovad-behandlingsform-som-foredras-av-patienterna/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/01/13/ny-studie-visar-att-levaxin-kan-forvarra-hypotyreos/
Kalakukon lokimerkintöjä
http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=36&t=6049 (21.5.2015)
Porilaine
http://porilaine.satakunnankansa.fi/blogit/?openSpark=29631 (28.10.2015)
Wheat Belly (William Davis)
http://www.wheatbellyblog.com/2015/02/thyroid-ignorance-neglect-indifference/

Muut kirjoitukset ja videot:
Nina Saine: Kilpirauhaspotilaiden vaikeus saada hoitoa 22.10.2015
http://www.slideshare.net/NinaSaine/kilpirauhaspotilaiden-vaikeus-saada-hoitoa
Taija Somppi: Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot  22.10.2015
http://www.slideshare.net/Amplia_Klinikka/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoito-ja-lkitysvaihtoehdot
Suomen Terveysjärjestö ry, Kilpirauhasen hoito Suomessa (kirjoittanut potilasaktiivi Nina Saine) (2015)
http://www.terveysjarjesto.fi/tietoa-kilpirauhasesta/22-kilpirauhasen-hoito-suomessa
Lääkäri Ulla Slaman näkemys kilpirauhaskiistassa
http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mika_vikana/kilpirauhasen_vajaatoiminta_vie_vasymystunneliin (8.9.2015)
Kilpirauhasen vajaatoiminta – usein tunnistamaton sairaus (Merja Elisabeth) (2015?)
http://www.merjaelisabeth.com/kilpirauhasen-vajaatoiminta—usein-tunnistamaton
Health Care Statement concerning Hillary Rodham Clinton (25.7.2015)
https://assets.documentcloud.org/documents/2188570/letter.pdf
Vuoden RUUSU 2015 ja Vuoden RISU 2015. Suomen Terveysjärjestö STJ ry, 27.7.2015
https://www.facebook.com/suomenterveysjarjesto/posts/412896315569028?fref=nf&pnref=story
IL-TV: Kilpirauhaskiista – potilaat vaativat lääkettä (2.5.2015)
https://www.youtube.com/watch?v=Aa3OATvGApk
Kilpirauhassairaudet ja jodi (Mika Turkia)
http://blogs.helsinki.fi/turkia/files/2015/07/jodi_c.pdf
Käänteinen T3 ja TRH psykiatriassa (Mika Turkia)
http://blogs.helsinki.fi/turkia/files/2015/07/rt3_trh_historia.pdf
Elina Soisalo: Kilpirauhasen vajaatoiminta. Opinnäyte 27.1.2015
https://drive.google.com/file/d/0B5_APXImOe-tM1FDQ0VwbGc1cFZ3bThiN1drR0U3M3ljZkxR/view
Olli Sovijärvi ilmoitti selvityspyynnöstä Facebook -seinällään. (20.1.2015)
https://www.facebook.com/Olli.Sovijarvi/posts/10153523779647729
Thyroid Change -järjestö
http://www.thyroidchange.org/our-blog/international-thyroid-series-thyroid-patients-in-scandinavia (18.1.2015)

Vertaistukisivustot ja keskustelufoorumit:
Vauva -keskustelupalstan kilpirauhaskeskustelu
http://www.vauva.fi/keskustelu/4281217/ketju/tama_t3_ja_kilpirauhanen (uusin 3.5.2015)
Kilpirauhasen vajaatoiminta keskustelusivu Facebookissa
https://www.facebook.com/Kilpirauhasenvajaatoiminta (uusin 25.11.2015)

Vuonna 2014 tapahtunutta

Kirjalliset eduskuntakysymykset:

Reijo Hongisto (ps) kirjallinen kysymys 2014 Valviran toimet kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoa koskevassa kiistassa
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_434_2014_p.shtml
Ari Jalonen (ps) kirjallinen kysymys 2014 Harvinaisia lääkkeitä käyttävien kilpirauhaspotilaiden asianmukainen hoito
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_702_2014_p.shtml
Kansanedustajan avustaja Mervi Kukkonen, Uusi Suomi (21.8.2014): ”Satoja kilpirauhaspotilaita kohdellaan lainvastaisesti”
http://hannelekukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174269-satoja-kilpirauhaspotilaita-kohdellaan-lainvastaisesti
Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) toinen eduskuntakysymys kilpirauhaskiistasta.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_850_2014_p.shtml
Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) kolmas eduskuntakysely ”Valviran tiedonsaantioikeuden rajat”
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1152_2014_p.shtml

Tiedotteita:
Suomen Terveysjärjestö: ”Kilpirauhasen kansalliset hoitosuositukset on ajanmukaistettava” (2014)
(tämä kirjoitus on poistettu netistä)
Oppiriita kilpirauhasen hoidosta LEHDISTÖTIEDOTE 22.9.2014
http://www.amplia.fi/blogi/?x119991=269256

Valviran omat ilmoitukset:
Kilpirauhaspotilaiden hoidossa ei ole kysymys pelkästään lääkkeen määräämisestä (1.9.2014).
http://www.valvira.fi/valvira/ajankohtaista/kilpirauhaspotilaiden_hoidossa_ei_ole_kysymys_pelkastaan_laakkeen_maaraamisesta

Televisio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:

MOT 22.9.2014 ”Kilpirauhanen sytytti lääkärisodan”
https://www.youtube.com/watch?v=MoSOFEv2twk
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/18/kilpirauhanen-sytytti-laakarisodan
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/22/kilpirauhanen-jakoi-faktat-kahtia-kasikirjoitus
Studio55: ”Raili sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa – ”Palelin vuosikausia”” (19.9.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/raili-sairastaa-kilpirauhasen-vajaatoimintaa-palelin-vuosikausia/4336984
Studio55 Lääkäri kilpirauhasoireista: ”Turha lääkitseminen jopa vaarallista” (15.9.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/laakari-kilpirauhasoireista-turha-laakitseminen-jopa-vaarallista/4332402
https://www.facebook.com/Studio55.fi/photos/a.593660097409873.1073741833.365705990205286/595891223853427/?type=1
Studio 55 ”Kilpirauhasen vajaatoiminnalla kolme tyyppioiretta – diagnosoinnissa säästetään ja emmitään” (15.9.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/kilpirauhasen-vajaatoiminnalla-kolme-tyyppioiretta—diagnosoinnissa-saastetaan-ja-emmitaan/265028
Inhimillinen tekijä 2.5.2014 ”Vuosien piinaavat oireet saivat lopulta selityksen kilpirauhasen vajaatoiminnasta”
http://areena.yle.fi/tv/2152917 (ei enää näy)
https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVN282b2VmRGVKdDg/view (hyvälaatuinen tallenne)
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/05/12/kilpirauhasen-vajaatoiminta-aiheuttaa-monia-oireita
Studio55: ”Nämä oireet voivat paljastaa kilpirauhasen sairauden” (6.8.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/nama-oireet-voivat-paljastaa-kilpirauhasen-sairauden/3539906
Yle Terveys: ”Kilpirauhashoito jakaa mielipiteitä ja kuumentaa tunteita Suomessa” (18.6.2016)
http://yle.fi/uutiset/kilpirauhashoito_jakaa_mielipiteita_ja_kuumentaa_tunteita_suomessa/7301468
YLE Keski-Pohjanmaa: ”Minkälaisia kokemuksia sinulla on kilpirauhashoidosta?” (16.6.2014)
http://yle.fi/uutiset/minkalaisia_kokemuksia_sinulla_on_kilpirauhashoidosta/7294019

Pilottitutkimus T3 lääkkeen käyttötyytyväisyydestä

Satu Suvisaari, VTM, bioanalyytikko. SELVITYS KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVIEN KOETUN OIREISUUDEN EROISTA TYROKSIINIMONOTERAPIAN JA TRIJODITYRONIINIA SISÄLTÄVÄN LÄÄKITYKSEN KÄYTÖN AIKANA. Julkaistu Suomen Kilpirauhasliitto 2014.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/PDF/Tutkimus_potilaiden_kokemuksista.pdf

Koulutuspäivät kilpirauhaskiistasta:
Suomen Endokrinologiyhdistys ry: Endopäivät 2014 – 67th Annual Meeting of the Finnish Endocrine Society 30.-31.10.2014
Mukana mm.luento: “Lööppien endokrinologiaa”
http://endokrinologiyhdistys.yhdistysavain.fi/@Bin/178503/ohjelma_2014-130614_%5b1%5d+%281%29_24614.pdf
MediAkatemia yhteistyössä Suomen Endokrinologiyhdistys ry Kilpirauhasen vajaatoiminta – tunnistus ja hoito. 20.5.2014 (ei enää internetissä)
Tässä tilaisuudessa Endokrinologiyhdistyksen puheenjohtaja Camilla Schalin-Jäntin väitetään kehottaneen kaikkia kuulijoita tekemään heti kantelun Valviraan, jos näkevät että potilaalla on T3 hormonia sisältävä lääke. Schalin-Jäntti väittää itse, että ei ole sanonut näin. Tilaisuutta ei ole nauhoitettu, joten asia on epävarma. Monet kuulijoista väittävät kuitenkin Schalin-Jäntin sanoneen näin.
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys, seminaaripäivä 22.3.2014 ”Vaikeahoitoinen kilpirauhasen vajaatoiminta”
http://fms.fi/kilpirauhasseminaarin-materiaali/

Tieteelliset tutkimukset:
Bianco Lab (Antonio Bianco): Defending plasma T3 is a biological priority.
http://deiodinase.org/2014/07/03/defending-plasma-t3-is-a-biological-priority/ (3.7.2014)

Lehdet:

Aamulehti 14.11.2014 ”Lääketieteessä on vain harvoin yksi muuttumaton totuus” lääkäri Leena Furubacka
https://www.facebook.com/ampliaklinikka/photos/a.266124356751466.68419.260760177287884/883065205057375/
Satakunnan Kansa 11.11.2014. ”Mistä tunnet sä huuhaapuheet?”.
Mielipide. (ei suoraa linkkiä)
Aamulehti ”Ellimäen kannattaisi keskustellaT3-hoitoja saaneiden kanssa” (Nina Saine, potilasaktiivi) (8.11.2014)
http://shortcut-service.shortcutmedia.com/public_page/5f101326-66c4-11e4-976e-c86000bc391a
Kainuun Sanomat 1.11.2014 ”Kiistelty lääke auttoi Mariaa”
http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/kiistelty-laake-auttoi-mariaa/
Aamulehti 1.11.2014 ”Lääkärit tyrkyttivät naiselle masennusläääkkeitä, avun toi kiistelty kilpirauhaslääke”
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194937538697/artikkeli/laakarit+tyrkyttivat+naiselle+masennuslaaakkeita+avun+toi+kiistelty+kilpirauhaslaake.html
Potilaan Lääkärilehti ”Tyroksiini 100 vuotta ja silti ajankohtainen”, 28.10.2014
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/laakarin-aani/tyroksiini-100-vuotta-ja-silti-ajankohtainen/#.VMIyo0esXCt
Aamuposti: Potilaat eivät enää löydä rohkeaa lääkäriä (22.10.2014)
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/245168-kilpirauhaspotilaat-eivat-enaa-loyda-rohkeaa-laakaria
Turun Sanomat: Kilpirauhaspotilas puolustaa saamaansa hoitoa (18.10.2014)
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/689575/Kilpirauhaspotilas+puolustaa+saamaansa+hoitoa
Turun Sanomat: Lääkehoito vaaransi kilpirauhaspotilaita Turussa (10.10.2014)
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/686504/Laakehoito+vaaransi+kilpirauhaspotilaita+Turussa
Turun Sanomat ”T3-hormonihoidon riskit huomioitava” (1.10.2014)
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/682759/T3hormonihoidon++riskit+huomioitava
ET-lehti: Viisi merkkiä siitä, että on syytä tarkistaa kilpirauhanen (23.9.2014)
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/viisi_merkkia_siita_etta_on_syyta_tarkistaa_kilpirauhanen
Suomen Lääkärilehti ”Näkökulma: Kilpirauhassairauksilla on monimutkaisia yhteyksiä muihin sairauksiin”. (Mika Turkia). Suomen Lääkärilehti 43/2014(69):2774-2775
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/136324/turkia_laakarilehti_tekijan_versio_2014_09_09.pdf?sequence=12
Helsingin Sanomat: ”Kilpirauhassairaus ei aina näy kokeissa” (1.9.2014)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1409453641702
Kilpi -lehti 2:10-11, 2014: ”Kilpirauhasseminaari kiinnosti potilaita ja lääkäreitä”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2014.pdf
Ilta-sanomat: ”Onko viime aikoina väsyttänyt tavallista enemmän?”… (27.8.2014)
http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1288730395956.html
Helsingin Sanomat: ”Lääkärit tunnistavat kilpirauhasen sairaudet” (22.8.2014)
http://www.hs.fi/mielipide/a1408594731727
Helsingin Sanomat ”Satojatuhansia suomalaisia piinaava tauti jää piiloon” (14.8.2014)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1407932139789
Österbottens tidning 3.7.2014. Behöver omstridda piller. Läkaren granskas för att hon ordinerar torkad sköldkörtel från svin. Nu är patienterna oroliga över att de inte får sin medicin.
http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/32182
Helsingin Sanomat: Yle: Valvira tutkii viittä lääkäriä – poikkeavia hormonihoitoja kilpirauhasen vajaatoimintaan. (16.6.2014)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1402883672040
Luontaislääkintä: Jasmine – kilpirauhaskiistan uhri
http://www.luontaisnetti.fi/index.php?valikko=valikko&sivu=arkisto_2014_Jasminen_kilpirauhaskiistan_uhri
Ilta-Sanomat Inhimillinen Tekijä (2.5.2014)
http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288683308783.html
Satakunnan Kansa: Ajojahti (21.1.2014)
http://www.satakunnankansa.fi/Kotimaa/1194868615200/artikkeli/hoitokiellosta+vapautunut+laakari+syyttaa+valviraa+ajojahdista.html
Satakunnan Kansa. ”Vuosi elämästäni oli unta” (16.1.2014)  (ei enää internetissä)
Aamulehti ” Lääkärit tyrkyttivät naiselle masennusläääkkeitä, avun toi kiistelty kilpirauhaslääke”
https://www.google.fi/search?sourceid=ie7&q=http%3A%2F%2Fwww.aamulehti.fi%2FKotimaa%2F1194937538697%2Fartikkeli%2Flaakarit%2Btyrkyttivat%2Bnaiselle%2Bmasennuslaaakkeita%2Bavun%2Btoi%2Bkiistelty%2Bkilpirauhaslaake.html&rls=com.microsoft%3Afi-FI%3AIE-Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_fi&gfe_rd=cr&ei=H-twVIaHE4Gr8weV64CACg&gws_rd=ssl

Blogikirjoitukset: 
Maija Haavisto, lääketieteellinen toimittaja:
http://www.hankalapotilas.net/2014/10/mita-tiina-raevaara-unohti-kertoa/
http://www.hankalapotilas.net/2014/06/voiko-kilpirauhasen-vajaatoimintaan-kuolla
http://www.hankalapotilas.net/2014/01/taistelu-jatkuu-kilpirauhasrintamalla/
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
https://roskatiede.wordpress.com/2014/12/08/kilpirauhasen-vajaatoiminta-saldo-7-laakaria-valviran-tutkinnassa-aluehallintovirastoissa-lisaa/
Katleena Kortesuo (toimittaja) (25.9.2014):
http://eioototta.fi/amplia-klinikka-levittaa-vaaraa-tietoa-tarkoituksellisesti/
Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/12/22/valvira-havisi-toisen-kerran-hallinto-oikeudessa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/12/20/moniko-potilas-ei-saa-apua-tyroksiinista/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/11/24/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta-osa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/19/suomalaisia-kyselyja-eri-laakityksista/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/27/oppiriidan-yhteenveto/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/18/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/06/kilpirauhasen-vajaatoimintapotilaan-kommentteja-endokrinologiyhdistyksen-lausuntoon-27-05-2013/
Antti Heikkilä (lääkäri):
http://www.anttiheikkila.com/blogi/kilpirauhasongelmasta/ (28.8.2014)
Jussi Riekki (terveystiedon harrastelija)
http://www.trainer4you.fi/blogi/kilpirauhasen-vajaatoiminta-osa-2/ (18.9.2014)
Tuntematon kilpikonna Erään kilpirauhasestaan sairaan elämää ja ajatuksia.
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2014/01/lisaravinnepajatso-ja-muotidietti.html
In Happiness and in Health
http://inhappinessandinhealth.blogspot.fi/search/label/kilpirauhasen%20vajaatoiminta (26.8.2014)
Sairauskertomus
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/05/moi-taas.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/02/kuulumisia.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/02/huh-huh.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/01/paivitysta.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/01/paistaa-se-aurinko-risukasaanki.html
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2014/04/toivepostaus-kilpirauhasen-ja.html
http://himalajannauru.blogspot.fi/2014/03/hei-hei-mita-kuuluu.html

Muut kirjoitukset ja videot:
Teemu Syrjälä haastattelee Nina Sainetta.
https://www.youtube.com/watch?v=9_BG6N3ynyk (26.11.2014)
Kilpirauhaskiista mediassa (Funktionaalisen lääketieteen yhdistys) (23.11.2014)
http://fms.fi/kilpirauhaskiista-mediassa/
Taija Sompin haastattelu radiossa kilpirauhaskiistasta:
http://www.radiopori.fi/uutiset/aallon-harjalla-asiaa-terveydesta-osa-2-kilpirauhanen (2.10.2014)
Perusmervin (Mervi Kukkonen) kirjoituksia
http://perusmervi.webnode.fi/news/satoja-kilpirauhaspotilaita-kohdellaan-lainvastaisesti/  (21.8.2014)
Inhimillinen tekijä: Kimurantti Kilpirauhanen (2.5.2014)
https://www.youtube.com/watch?v=LSjBU7Ovtl0

Vuonna 2013 tapahtunutta

Kirjalliset eduskuntakysymykset:

Kirjallinen kysymys Reijo Hongisto (ps) 2013 Kiista kilpirauhasen vajaatoiminnan uusista hoitomenetelmistä
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_512_2013_p.shtml

Lausunnot:
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys 2013: ”EPÄTYYPILLISTÄ KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAA EI SAA JÄTTÄÄ ILMAN ADEKVAATTIA HOITOA”
http://fms.fi/epatyypillista-kilpirauhasen-vajaatoimintaa-sairastavaa-ei-saa-jattaa-ilman-adekvaattia-hoitoa/
Suomen Endokrinologiyhdistys: ”Kilpirauhaspotilaat ansaitsevat näyttöön perustuvaa hoitoa” (3.6.2013). Esimerkiksi professori Matti Välimäki on irtisanoutunut tästä lausunnosta mm. Inhimillinen tekijä ohjelmassa.
http://endokrinologiyhdistys.yhdistysavain.fi/@Bin/176262/hypotyreoosilausunto_030613_final.pdf
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys: ”Ehdotus Käypä hoito suosituksiksi: EPÄTYYPILLINEN KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ”. 2013.
http://fms.fi/wp-content/uploads/2014/09/EP%C3%83TYYPILLINEN-KILPIRAUHASEN-VAJAATOIMINTA-1.pdf

Valviran omat ilmoitukset:
http://www.valvira.fi/-/valvira-ei-aseta-yleisia-ehtoja-laakkeiden-maaraamiseen-kilpirauhaspotilaille (23.5.2013)

Televisio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:

Akuutti ”Kilpirauhasen vajaatoiminta ei näy aina testeissä” (11.12.2013)
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/12/11/kilpirauhasen-vajaatoiminta-ei-nay-aina-testeissa
Studio55 Kaisa Jaakkola: Elämäntaparemontista apu kilpirauhasvaivoihin? (16.9.2013)
http://www.studio55.fi/terveys/article/elamantaparemontista-apu-kilpirauhasvaivoihin-/261022
Studio55: ”Outi Brouxin oireita hoidettiin väärin: Seurauksena lapsettomuus?” (15.9.2013)
http://www.studio55.fi/terveys/article/outi-brouxin-oireita-hoidettiin-vaarin-seurauksena-lapsettomuus/261088
MTV3: ”Kilpirauhasen vajaatoiminnan vaihtoehtoisesta hoidosta massiivinen kiista” (3.7.2013)
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-vaihtoehtoisesta-hoidosta-massiivinen-kiista/1902514
Akuutti: ”Elämää kilpirauhasen ehdoilla?” (13.3.2013)
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/03/13/elamaa-kilpirauhasen-ehdoilla

Tieteelliset tutkimukset:
Ulla Schmidt, Birte Nygaard, Ebbe Winther Jensen, Jan Kvetny, Anne Jarløv and Jens Faber. Peripheral markers of thyroid function: the effect of T4 monotherapy vs T4/T3 combination therapy in hypothyroid subjects in a randomized crossover study. Endocr Connect 2 (1): 55-60, 2013
http://www.endocrineconnections.com/content/2/1/55.full
Wartofsky, L. Combination L-T3 and L-T4 therapy for hypothyroidism. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 20(5): 460-466, 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974776

Lehdet:
Kilpi -lehti 4:10, 2013: ”Mitä myyttien ja syyttelyiden takaa löytyy?”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi4-2013.pdf
Turun Sanomat ”Erityiskorvaus ei ilmennä kilpirauhassairauksien yleisyyttä” (8.10.2013)
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/544422/Erityiskorvaus+ei+ilmenna++kilpirauhassairauksien+yleisyytta
Satakunnan Kansa (13.8.2013)  (ei enää internetissä)
Kaarina-lehti 7.8.2013 ”Wilssonin syndrooma aiheuttaa päänvaivaa niin sairastaville kuin lääkäreillekin”
http://www.kaarina-lehti.fi/2013/08/wilssonin-syndrooma-aiheuttaa-paanvaivaa-niin-sairastaville-kuin-laakareillekin/
Kaleva: ”Kilpirauhaslääkkeen käytöstä raju kiista” (25.7.2013)
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kilpirauhaslaakkeen-kaytosta-raju-kiista/636964/
Kilpi -lehti 3:12, 2013: ”Pitkä kuuma kilpirauhaskesä”.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf 
Kilpi -lehti 3:11, 2013: ”Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kannanotto kilpirauhaspotilaiden hoitoon 27.5.2013”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf 
Kilpi -lehti 3:7, 2013: ”Miten terveydenhuollon ammattihenkilö menettää ammattioikeutensa ?”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf
Kilpi -lehti 3:4-6, 2013: ”Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf 
Suomen Lääkärilehti 18/2013: 1324-1325: Välimäki Matti: Trijodityroniini – apu vai vaara hypotyreoosin hoidossa?
Suomen Lääkärilehti 13-14/2013: 1023-1025. Niskanen Leo: Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito.
Lääkärilehden uutisia ”Endokrinologiyhdistys varoittaa hypotyreoosin yhdistelmähoidon riskeistä”, 13.06.2013
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=13600/type=1
Turun Sanomat ”Lääkekielto jättäisi monet kilpirauhaspotilaat heitteille” (9.6.2013)
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/495547/Laakekielto+jattaisi+monet+kilpirauhaspotilaat+heitteille
Keskisuomalainen ”Vaihtoehtoja kilpirauhaspotilaille” (8.6.2013)
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/vaihtoehtoja-kilpirauhaspotilaille/1337744
Järvipohjanmaa (7.6.2013)
http://www.jpnews.fi/uutiset/arkadianmaelta-hongisto-pureutuu-kiistaan-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-uudemmista-hoitomenetelmista/
Keskisuomalainen (31.5.2013)
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/potilaat-taistelevat-laakityksensa-puolesta/1334644
Aamuposti (31.5.2013)
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/239870-tiedon-puute-uhkaa-potilasturvallisuutta
Turun Sanomat ”Lapsettomuuden taustalla voi olla kilpirauhassairaus” (21.5.2013)
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/488227/Lapsettomuuden+taustalla+voi+olla+kilpirauhassairaus

Blogikirjoitukset: 
Maija Haavisto, lääketieteellinen toimittaja:
http://www.hankalapotilas.net/2013/06/t3-kilpirauhashormoni-aiheuttaa-suumataa/
http://www.hankalapotilas.net/2013/05/kiista-kilpirauhashoidoista-t3-rt3-ja-valvira/
Kaisa Jaakkola, hyvinvointivalmentaja, diplomi-insinööri:
http://kaisajaakkola.com/2013/09/kaisan-kilpirauhasseikkailu-osa-4-raskaus-ja-laakityksen-vaihto/
http://kaisajaakkola.fi/2013/09/haastatteluni-kilpirauhasen-vajaatoiminnasta-mtv3n-sivuilla/ (sivua ei enää löydy)
http://kaisajaakkola.com/2013/03/kaisan-kilpirauhasseikkailu-osa-3/
Nina Saine, potilasaktiivi:
http://jalkeilla.blogspot.fi/2013/12/miksi-t3-hormonin-lisaaminen.html
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
http://roskatiede.wordpress.com/2013/07/29/wilsonin-syndrooma-satutauti-jolla-puoskarit-lypsavat-rahaa/
Anssi Manninen (terveystieteiden maisteri)
http://anssi.m-nation.fi/2013/06/01/rt3-ei-ole-inaktiivinen-metaboliitti/ (linkki ei toimi)
http://anssi.m-nation.fi/2013/05/30/rt3-pitoisuus-ei-seuraa-t4-pitoisuutta-kommentti-endokrinologiyhdistyksen-lausuntoon/ (linkki ei toimi)
http://anssi.m-nation.fi/2013/05/31/professori-leppaluoto-erityistiloissa-rt3-maaritys-voi-olla-tarpeen/ (linkki ei toimi)
http://anssi.m-nation.fi/2013/05/27/kilpirauhaskiista-hippokrates-ja-moderni-laaketiede/ (linkki ei toimi)
Tuntematon kilpikonna Erään kilpirauhasestaan sairaan elämää ja ajatuksia.
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2013/12/hoitopolkuni-osa-i.html
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2013/12/kaikki-murusta-alkaen-eli-matka_30.html
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2013/12/kaikki-murusta-alkaen-eli-matka.html
Ja elämä jatkuu
http://etiappain.blogspot.fi/2013/06/valvira-kohu-mista-on-kyse.html
http://etiappain.blogspot.fi/2013/06/allekirjoita-adressi-t3-hoitojen.html
Sairauskertomus
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2013/12/eka-postaus.html
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2013/08/kuulumisia-nain-olen-hoitanut-rt3.html

http://himalajannauru.blogspot.fi/2013/04/5-tarkeinta-toipumisen-edistajaa.html

Muut kirjoitukset ja videot:
Kilpirauhasblogi.com  (tarkistettu 6.2.2016, viimeisin päivitys 14.9.2013)
http://kilpirauhasblogi.com/
S. Halttusen terveyssivu
http://www.taidetaivas.com/terveys/lehtijutut.html (uusin 13.8.2013)
SuomiPorina Taija Sompin luento
https://www.youtube.com/watch?v=PD9T4V-2cw4 (7.8.2013)
Paula Heinonen
http://www.terveydentukipilarit.fi/terveysinfo/blogi/87/ (13.6.2013)

Vuonna 2012 tapahtunutta

Lausunnot:
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys 2012 ”Lausunto kilpirauhasen vajaatoiminnan tutkimisesta ja hoitamisessa.  (ei enää internetissä)

Tieteelliset tutkimukset: 
Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump.  2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism.  Eur Thyroid J 1: 55–71, 2012
http://www.karger.com/Article/Pdf/339444
Bernadette Biondi, and Leonard Wartofsky. Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism? J Clin Endocrinol Metab 97 (7) Published Online: May 16, 2012
http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2011-3399
Johannes W. Dietrich, Gabi Landgrafe, and Elisavet H. Fotiadou. Review Article: TSH and Thyrotropic Agonists: Key Actors in Thyroid Homeostasis. Journal of Thyroid Research, Article ID 351864, 29 pages, 2012
http://dx.doi.org/10.1155/2012/351864

Lehdet:
Terve Potilas 2012/4 sivu 16 ”Oikea hoito tasapainotti kilpirauhasen” (T3 lääke)
http://www.lehtiluukku.fi/pub?id=23896
Medicinsk Access 7/2012: s. 6-7. Hög tid för svenska läkare att upptäcka vävnadshypotyreos.
http://np.netpublicator.com/np/n25061769/MA_2012-07.pdf
Medicinsk Access 7/2012: s. 20-21. Hypotyreoidism – ett missbedömt sjukdomskomplex.
http://np.netpublicator.com/np/n25061769/MA_2012-07.pdf

Muut kirjoitukset ja videot:
Healthberry: Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosointi ja hoito pitää uudistaa, 28.11.2012
http://www.healthberry.fi/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-diagnosointi-ja-hoito-pitaa-uudistaa/

Blogikirjoitukset: 
Maija Haavisto, lääketieteellinen toimittaja:
http://www.hankalapotilas.net/2012/10/yleisia-vaarinkasityksia-kilpirauhasen-vajaatoiminnasta/
Kaisa Jaakkola, hyvinvointivalmentaja, diplomi-insinööri:
http://kaisajaakkola.com/2012/05/kaisan-kilpirauhasseikkailu/
http://kaisajaakkola.com/2012/07/kaisan-kilpirauhasseikkailu-osa-2/
Valtsun blogi
http://valtsuhealth.blogspot.fi/2012/10/sydantauti-ja-kilpirauhashormonit.html
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2012/07/tiina-keldriman-neuvoja.html
http://himalajannauru.blogspot.fi/2012/05/kilpirauhaspulmien-taustalla-olevia.html

Vertaistukisivustot ja keskustelufoorumit:
Kilpirauhanen.com (päivitetty 17.7.2012)
http://kilpirauhanen.com/tietopankki/

Vuonna 2011 tapahtunutta

Tieteelliset tutkimukset: 
D. Gullo, A. Latina, F. Frasca, R. Moli, G. Pellegriti, and R. Vigneri. Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients, PLoS One 6(8): ID e22552, 2011
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0022552
Francesco S. Celi, Marina Zemskova, Joyce D. Linderman, Sheila Smith, Bart Drinkard, Vandana Sachdev, Monica C. Skarulis, Merel Kozlosky, Gyorgy Csako, Rene Costello, and Frank Pucino. Metabolic Effects of Liothyronine Therapy in Hypothyroidism: A Randomized, Double-Blind, Crossover Trial of Liothyronine Versus Levothyroxine. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Nov; 96(11): 3466–3474.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3205882/ 

Lehdet:
Turun Sanomat: ”Ilkka: Kilpirauhasen vajaatoiminnasta tuli kansantauti” (24.8.2011)

Turun Sanomat: ”Sammuva kilpirauhanen voi piiloutua oireidensa alle” (4.9.2011)

Blogikirjoitukset: 
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2011/07/tilannepaivitys-kilpirauhasen.html

Vuonna 2010 tapahtunutta

Tieteelliset tutkimukset: 
Graham Leese & Robert Flynn. Is it safe for patients taking thyroxine to have a low but not suppressed serum TSH concentration? Endocrine Abstracts (2010) 21 OC5.6
http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0021/ea0021OC5.6.htm

Lehdet:
Suomen Lääkärilehti 9/2010: 797-800: Välimäki Matti: Hypotyreoosin hoito – useimmiten helppoa, joskus vaikeaa.

Vuonna 2009 tapahtunutta

Tieteelliset tutkimukset: 
Birte Nygaard, Ebbe Winther Jensen, Jan Kvetny, Anne Jarløv and Jens Faber. Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3′-triiodothyronine versus T4 monotherapy in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised cross-over study. Eur J Endocrinol 161:895-902, 2009
http://www.eje-online.org/content/161/6/895.full
Vijay Panicker, Ponnusamy Saravanan, Bijay Vaidya, Jonathan Evans, Andrew T. Hattersley, Timothy M. Frayling, and Colin M. Dayan. Common Variation in the DIO2 Gene Predicts Baseline Psychological Well-Being and Response to Combination Thyroxine Plus Triiodothyronine Therapy in Hypothyroid Patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism  94(5): 1623–1629, 2009
http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/jc.2008-1301

 

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/

syopatapahtuma

Syövästä voi selviytyä

Lauantaina 29.10.2016 kello 10:00-18:00 on Kullttuuritalolla Helsingissä kiinnostava terveystapahtuma.

Syövästä voi selviytyä -tapahtuma on suunnattu niille, joita syöpä tavalla tai toisella koskettaa. Tilaisuudessa esitellään syövän ennaltaehkäisyn keinot ja opitaan kaikin puolin vaalimaan hyvinvointia.

Tapahtumassa annetaan ääni heille, jotka ovat vastoin kaikkia odotuksia voittaneet syövän. Tilaisuudessa puhuva tutkija Kelly A. Turner haastatteli yli 1500 ihmistä, joille länsimainen lääketiede antoi kuolemantuomion, mutta jotka kuitenkin parantuivat.

Tutkija Kelly tunnisti yhdeksän avaintekijää, jotka yhdistävät paranemistapauksia. Avaintekijät liittyvät käyttäytymiseen ja elintapojen muutokseen ja mikä parasta, ne ovat meidän jokaisen ulottuvilla! Kelly Turnerin yhdeksän avaintekijää kulkevat koululääketieteen rinnalla ja antavat mahdollisuuden täydentää näkemystä ihmisen kokonaisvaltaisesta terveydestä ja paranemisprosesseista.

Koko päivän tapahtumassa (8 tuntia!) on mukana tutkijoita ja täydentävien hoitojen asiantuntijoita sekä suomalaisia, jotka kertovat omista paranemiskokemuksistaan. Asioista keskustellaan ihmisläheisesti ja selkeästi, englanninkielisissä osioissa on tulkkaus.

Syövästä voi selviytyä 29.10.2016, ohjelma

10.00–10.05 Avaussanat: Catarina Degerman, FreeFlowFactory

10.05–10.45 PAULIINA AARVA: Mitä ovat täydentävät hoidot Suomessa ja miten ne toimivat?

10.50–11.00 PETER FLANDER: Tukea syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen

11.00–11.15 Täydentävien hoitajien esittely

11.15–11.45 Tauko

11.45–12.30 RALF SUNDBERG: Sokerin yhteys syöpään

12.30–13.00 OSMO MÄKELÄ: Elämänmuutoksen avulla paranin tappavasta syövästä

13.00–14.00 Lounas

14.00–15.30 KELLY TURNER: Yhdeksän paranemisen avaintekijää

15.30–16.00 Tauko

16.00–16.30 SANNA PALVIAINEN: Otin vastuun omasta selviytymisestäni

16.30–17.15 SEPPO VAINIO: Luonnontieteilijä sairauden & paranemisen poluilla

17.15–18.00 Mahdollisuus verkostoitua

Lisää juttua tulee tähän blogikirjoitukseen tapahtuman jälkeen.

Turpaduunari suosittelee!

Tapahtumaan myy lippuja Lippupalvelu

Lisää tietoa tästä.

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

 

meta_slider_uusi14

Paljon kirja-arvosteluja

Kirjankustantajat, kirjailijaystävät ja muut henkilöt sekä organisaatiot lähettävät minulle säännöllisesti uusia ja vanhoja kirjoja arvosteltavaksi. Tämä on mukava tapa jatkaa mieliharrastukseni parissa: kirjojen lukeminen.

Tottakai, tämä antaa myös mahdollisuuden tuoda esille ajankohtaisia teemoja. Jos siltä tuntuu, niin lähetä kirjasi minulle arvosteltavaksi. Kaikista kirjoista on mahdollista löytää jotakin myönteistä sanottavaa, joten sinun ei tarvitse tuota puolta pelätä.

Olen saanut lukea monia tosi hienoja kirjoja vuosien saatossa.

Tässä listassa kaikki tekemäni kirja-arvostelut:

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/